Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2019

13.9.2019/4128
Hälsoskydd - Boendehälsa - Sanitär olägenhet - Skyldighet att avhjälpa sanitär olägenhet - Buller - Bullermätning - Helhetsbedömning - Bostadslägenhet - Restaurangbuller - Musikbuller - Karaoke
12.9.2019/4097
Inkomstbeskattning - Ändring av verksamhetsformen - Ändring från firma till aktiebolag - Det sista skatteårets utgångsdag - Antecknande i handelsregistret
30.8.2019/3885
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Skyldighet att utreda ärendet - Utredning av religiös övertygelse - Muntlig förhandling
26.8.2019/3821
Extraordinärt ändringssökande - Domstolsavgift som högsta förvaltningsdomstolens föredragande påfört - Ansökan om besvärstillstånd gällande biträdes arvodesyrkande - Avslagen besvärstillståndsansökan - Till buds stående besvärsmedel - Talerätt - Avvisande av extraordinärt ändringssökande
22.8.2019/3756
Förvaltningstvistemål - Ledighet för närståendevårdare - Vårdarvode - Sänkning av vårdarvode - Kommunens prövningsrätt - Förutsättningar för beviljande av närståendevård - Dag då vården avbryts - Kalenderdag
19.8.2019/3706
Rättshjälp - Biträdets arvode och kostnadsersättning - Förseningsränta
15.8.2019/3654
Social kreditgivning - Tvist som gäller avtal om social kredit - Offentligrättsligt rättsförhållande - Förvaltningstvist - Bindande behörighet
15.8.2019/3648
Grundläggande utbildning - Klubbverksamhet - Läropliktig som erhåller hemundervisning - Jämlikhet
28.6.2019/3077
Medborgarskapsärende - Språkkunskapsvillkor - Avvikelse - Oskäligt svårt att sköta arbete
24.5.2019/2478
Vägmärke - Samtycke - Enskild väg - Ridning - Vägtrafiklagen - Lagen om enskilda vägar
21.5.2019/2293
Barnskydd - Omhändertagande - Barnets eget beteende som grund för omhändertagande - Sexuella erfarenheter som är olämpliga i förhållande till barnets ålder - Barnets skadliga kontakt med en medelålders man
17.5.2019/2243
Extraordinärt ändringssökande - Ministeriets beslut om att grunda en tjänst - Allmän organisering av ett ämbetsverk - Beslut som gäller tjänstehierarkin - Överklagbarhet - Återbrytning
8.4.2019/1392
Åland - Vattenärende - Miljögranskningsförfarande - Besvärstillstånd - Rikets lagstiftningsbehörighet i ett rättskipningsärende
5.4.2019/1371
Utlänningsärende - Ny ansökan - Internationellt skydd - Grunder för beviljande av besvärstillstånd - Ny grund för att stanna i landet
15.3.2019/945
Barnskydd - Omhändertagande och placering i vård utom hemmet - Platsen för vård utom hemmet - Interimistiskt beslut om vårdnad - Gemensam vårdnad - Placering av barnet i den andra vårdnadshavarens vård
1.3.2019/720
Statstjänsteman - Uppsägning -- Ändring av ändringssökande så att besvärstillstånd krävs - Ikraftträdelse av lagändring - När den regionala förvaltningsdomstolen har meddelat sitt beslut efter att en ny lag har trätt i kraft
21.2.2019/682
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Skattesats - Överlåtelse av tillfällig karaktär av nyttjanderätten till idrottslokaler - Användning av utrymmen för annat ändamål än motionstjänster
15.2.2019/546
Mervärdesskatt - Allmännyttigt samfund - Stiftelse - Musei- och utställningsverksamhet - Ansökan om att bli skattskyldig
29.1.2019/252
Ett i vård utom hemmet placerat barns permissioner - Övervakning av umgänget mellan barnet och den biologiska föräldern - Betalning av ersättning åt morförälder - Preskription av fordran
11.1.2019/50
Åland - Landskapslagstiftning - Miljötillstånd - Motorsportsbana - Tillståndsförutsättningar - Negativ miljöpåverkan - Buller - Oskälig olägenhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.