Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2018

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-62

12.9.2018/4128
Medling i arbetstvister - Arbets- och näringsministeriets beslut - Tillfälligt förbud av igångsättande av arbetsinställelse - Förvaltningsbesvär - Beslut i förvaltningsärende - Överklagbarhet
6.9.2018/4025
Medborgarskapsärende - Utredningsskyldighet - Begäran om komplettering - Elektronisk delgivning - Samtycke - Analfabetism
6.9.2018/4024
Medborgarskapsärende - Bristfällig ansökan - Utredningsskyldighet - Begäran om komplettering - Vanlig delgivning - Posten - Brev
30.8.2018/3992
Utlänningsärende - Asyl - Internationellt skydd - Sur place -situation - Politisk åsikt - Ny ansökan - Prövning av ny ansökan - Preliminär prövning av ny ansökan - Aktuell landinformation - Iran
30.8.2018/3954
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asyl - Tidigare upplevelser av förföljelse - Avstå från livsstil som ger upphov till förföljelse - Irak
29.8.2018/3927
Särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen - Tid på grundval av vilken den särskilda ersättningen beräknas - Vistelse i Finland - Tillägg för make som betalats till en tjänsteman
27.8.2018/3890
Offentlig avgift - Åland - Avgift för prestation - Debitering direkt med stöd av lag - Grundbesvär - Behörig domstol - Förhållande till besvärsvägen enligt självstyrelselagen för Åland
23.8.2018/3854
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Avfall från islam - Omvändelse till kristendomen - Sur place -situation - Utredning av den religiösa övertygelsens äkthet - Utövning av religionen i hemlandet - Bedömning av risk för förföljelse eller allvarlig skada - Muntlig förhandling - Iran
27.7.2018/3621
Miljöskydd - Förvaltningstvång - Behov av miljötillstånd - Vindkraftverk - Oskäligt besvär - Buller - Ljuseffekter - Föreläggande i syfte att hindra förorening i enskilt fall
5.7.2018/3306
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Alternativt skydd - Grundad anledning att förmoda att utlänningen utsätts för en verklig risk att lida allvarlig skada - Väpnad konflikt - Allvarlig och personlig fara - Somalia - Galgaduud
29.6.2018/3210
Väg för sökande av ändring - Kommunalbesvär - Besvärstillstånd - Undervisningens offentlighet - Begränsning av rätten att få följa undervisningen
27.6.2018/3149
Elmarknadslagen - Energimyndigheten - Elförsäljningsavtal - Ändring av avtalsvillkoren - Meddelande om ändring av pris - Notering i faktura - Återbetalning av felaktigt uttagna avgifter
27.6.2018/3126
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Gifta makar - Samtidigt anhängiga ärenden - Samtidig behandling - Gemensamma skyddsgrunder - Familjehelhet - Förvaltningsdomstolens beslut att återförvisa ena makens ärende till Migrationsverket
27.6.2018/3124
Markanvändning och byggande - Bygglov - Klagan - NTM-centralens utlåtande - Naturvårdsprogram godkänt av statsrådet - Strandskyddsprogram - Natura 2000
26.6.2018/3078
Universitet - Universitetets verksamhetsstruktur - Beslutets överklagbarhet - Förvaltningsbesvär
21.6.2018/3060
Rättshjälp - Självriskandel - Behov av rättsskydd - Biträde - Huvudman - Avstående från anspråk på självriskandel - Prövande av besvär
19.6.2018/2955
Markanvändning och byggande - Byggnadstillsyn - Förvaltningstvång - Föreläggande av vite - Riktande av förpliktelse - Innehav av fastighet - Gottgörelse för dröjsmål vid rättegång - Inledningstidpunkt för rättegången
15.6.2018/2902
Barnskydd - Begränsning av kontakterna - Villkorlig begränsning - Begränsning med karaktär av straff - Principen om ändamålsbundenhet - Överträdelse av befogenhet
15.6.2018/2899
Djurskydd - Brådskande åtgärder - Oförmåga att sköta djur
15.6.2018/2889
Barnskydd - Barn som omhändertagits och placerats i vård utom hemmet - Ersättning av vårdkostnader - Besvär eller förvaltningstvistemål - Kommun som har ersättningsansvar
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-62

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.