28.12.2018/6224

Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Reducerad skattesats - Bok - Periodisk publikation - Korsordspublikation - Principen om neutralitet i beskattningen

A Ab utgav bland annat olika slags korsordspublikationer, varav en del utkom minst fyra gånger om året och en del mer sällan än så. I ärendet skulle avgöras huruvida den reducerade skattesatsen om 10 procent som föreskrivits för försäljning av böcker skulle tillämpas på en såsom korsordsbok benämnd publikation omfattande 100 sidor, som utgavs två gånger om året och såldes som lösnummer.

Till den del som vunnit laga kraft hade centralskattenämnden i sitt avgörande funnit att den allmänna skattesatsen om 24 procent skulle tillämpas på sådana korsordspublikationer som utges minst fyra gånger om året och säljs som lösnummer. Då man även beaktade den i mervärdesbeskattningen tillämpade principen om skatteneutralitet, skulle den aktuella publikationen, som utkom med samma namn och regelbundna mellanrum samt med innehållsmässigt konsekvent syftemål, betraktas som en i 85 a § 3 mom. avsedd periodisk publikation, på vars försäljning den reducerade skattesatsen om 10 procent inte var tillämplig. Den allmänna skattesatsen om 24 procent skulle således tillämpas.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 6.10.2017 - 31.12.2018.

Mervärdesskattelagen 84 § och 85 a § 1 mom. 7 och 8 punkterna samt 3 mom.

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artiklarna 96 och 98.1 och 2 samt punkt 6 i bilaga III

Rådets direktiv 2009/47/EG om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller reducerade mervärdesskattesatser artikel 1.13 samt bilaga III

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Janne Aer och Antti Pekkala. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.