11.10.2018/4629

Utlänningsärende - Avvisning - Skyddspolisens utlåtande - Äventyrande av den nationella säkerheten - Muntlig förhandling - Parts begäran om muntlig förhandling - Skydd för familjeliv

Migrationsverket hade med hänvisning till Skyddspolisens utlåtande avslagit den tunisiska medborgaren A:s ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband och beslutat avvisa A till sitt hemland, eftersom det fanns en grundad anledning att misstänka att han i Finland skulle bedriva verksamhet som äventyrar den nationella säkerheten.

A besvärade sig över beslutet. Förvaltningsdomstolen höll muntlig förhandling och hörde Skyddspolisens representant om Skyddspolisens utlåtande. Förvaltningsdomstolen avslog ändringssökandens begäran om muntlig förhandling och beredde ändringssökanden tillfälle att inkomma med skriftlig tilläggsutredning.

I högsta förvaltningsdomstolen gällde ärendet i första hand förvaltningsdomstolens förfarande. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att förvaltningsdomstolen borde ha berett ändringssökanden tillfälle att enligt sin begäran bli hörd muntligt och få förhöra åtminstone sina egna vittnen, trots att förvaltningsdomstolen hade bedömt att all den information Skyddspolisen hade framfört var sekretessbelagd även för ändringssökanden. En muntlig förhandling i ett ärende som gäller uppehållstillstånd på grund av familjeband och avvisning kunde inte i det aktuella fallet anses uppenbart onödig på det sätt som avses i 38 § i förvaltningsprocesslagen. Förvaltningsdomstolens beslut upphävdes och ärendet återförvisades till förvaltningsdomstolen för ny muntlig förhandling.

Utlänningslagen 5 §

Förvaltningsprocesslagen 33 §, 34 § 1 mom., 38 och 53 §

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 11 § 2 mom. och 24 § 1 mom. 9 punkten

Lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar 8, 9, 11, 12 och 18 §

Finlands grundlag 12 § 2 mom. och 21 § 2 mom.

Europeiska människorättskonventionen artikel 8 och 13

HFD 2018:109

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Janne Aer, Petri Helander, Tuomas Kuokkanen och Taina Pyysaari. Föredragande Elina Nyholm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.