10.10.2018/4574

Rättshjälp - Begäran om avgörande - Utlänningsärende - Internationellt skydd - Biträdets åtgärder under ärendets behandling i Migrationsverket - Annat än domstolsärende - Utomprocessuellt ärende - Fatalietid - Lämnande utan prövning - Rättegångsbiträdets arvode

En asylsökande hade beviljats rättshjälp i ett ärende som gällde internationellt skydd. Rättshjälpsbyrån hade genom sitt beslut delvis avslagit biträdets yrkande på arvode för åtgärder som vidtagits under behandlingen av asylsökandens ärende gällande internationellt skydd i Migrationsverket. Förvaltningsdomstolen hade i det beslut som besvären gäller avslagit de yrkanden som gjorts i begäran om avgörande.

Enligt 26 § 1 mom. i rättshjälpslagen får ett beslut som fattats med stöd av rättshjälpslagen, om beslutet har fattats innan huvudsaken har avgjorts, överklagas genom separata besvär med iakttagande av vad som föreskrivs om överklagande i huvudsaken. Med beaktande av nämnda bestämmelse skulle 196 § i utlänningslagen tillämpas då ändring söktes i förvaltningsdomstolens beslut gällande begäran om avgörande som gällde biträdets arvode, trots att ingen ändring sökts i huvudsaken.

Fatalietiden för besvärstillståndsansökan till högsta förvaltningsdomstolen bestämdes därför i enlighet med 196 § 3 mom. i utlänningslagen. Besvärstillståndsansökan skulle göras inom 14 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärstillståndsansökan lämnades utan prövning för att den inte anförts inom utsatt tid.

Rättshjälpslagen 24 § 1 mom. och 26 §

Utlänningslagen 190§ 1 och 3 mom. och 196 § 1, 3 och 4 mom.

Förvaltningsprocesslagen 26 § 1 mom. och 51 § 2 mom.

Se även HFD 2016:27

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Petri Helander, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari och Anne Nenonen. Föredragande Antti Jukarainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.