3.10.2018/4481

Barns och ung persons rätt till eftervård - Avslutande av omhändertagande - Tillfällig placering i hemmet före omhändertagandet avslutas - Tidpunkt då rätten till eftervård börjar

Frågan gällde när rätten till eftervård som avses i 75 § i barnskyddslagen börjar i en situation där det omhändertagna och i vård utom hemmet placerade barnet hade varit tillfälligt placerad i sina föräldrars vård och fostran enligt den nämnda lagens 49 § 3 mom. före omhändertagandet avslutats.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att under tiden för omhändertagandet beslutar kommunens organ som ansvarar för socialvården i sista hand om vårdanden om barnet och vårdens innehåll även i en situation som avses i 49 § 3 mom. i barnskyddslagen. Barnet är därmed placerat i vård utom hemmet även under den tid då han eller hon är omhändertagen och placerad i hemmet enligt den nämnda bestämmelsen. Med beaktande av detta började rätten till eftervård från det att omhändertagandet avslutats och inte från den tidpunkt då den tillfälliga placeringen i hemmet enligt 49 § 3 mom. i barnskyddslagen börjat.

Barnskyddslagen 40 §, 45 § 1 mom., 49 §, 75 § och 76 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Outi Suviranta, Timo Räbinä, Pekka Aalto och Maarit Lindroos. Föredragande Katariina Flinkman.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.