17.9.2018/4218

Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Annan anhörig - Anknytningsperson som fått internationellt skydd - Asyl - Försörjningsförutsättning - Övergångsstadgande

Den irakiske medborgaren A hade ansökt om uppehållstillstånd enligt 115 § i utlänningslagen som annan anhörig till en person som fått internationellt skydd. Grunden för ansökan var A:s släktskap med sin vuxna son B, som erhållit asyl i Finland. Sonen hade erhållit asyl 16.9.2015. Migrationsverket hade avslagit ansökan om uppehållstillstånd 14.2.2017.

Förvaltningsdomstolen hade med anledning av A:s besvär ansett en vägran att bevilja uppehållstillstånd vara oskälig därför att ändringssökanden och anknytningspersonen hade för avsikt att i Finland fortsätta leva i en fast familjegemenskap. Migrationsverkets beslut hade upphävts och ärendet återförvisats till Migrationsverket för ny prövning. Med anledning av Migrationsverkets besvär gällde frågan i högsta förvaltningsdomstolen om beviljande av uppehållstillstånd för A förutsätter att hans försörjning är tryggad.

Stadgandet i 115 § 2 mom. i utlänningslagen om beviljande av uppehållstillstånd för andra anhöriga till en person som fått internationellt skydd eller tillfälligt skydd hade ändrats genom lag 505/2016 så att momentet utökats med ett krav på att utlänningens försörjning är tryggad för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas. Lagändringen hade trätt i kraft 1.7.2016. Enligt övergångsstadgandet ska, om ett beslut i fråga om en ansökan om internationellt skydd har fattats innan lagändringen trädde i kraft, de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet tillämpas på en ansökan om uppehållstillstånd för en familjemedlem till en utlänning som beviljats asyl samt på en ansökan om fortsatt tillstånd. Frågan gällde om övergångsstadgandet också skulle tillämpas på i 115 § avsedda uppehållstillstånd för andra anhöriga till en person som erhållit internationellt skydd.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att undantaget enligt övergångsstadgandet gäller uppehållstillstånd för en familjemedlem till en person som erhållit internationellt skydd. I tolkningen av övergångsstadgandet ska därför definitionen på en familjemedlem enligt 37 § i utlänningslagen beaktas. Definitionen omfattar inte en i 115 § avsedd annan anhörig. Det att en annan anhörig inte är en i utlänningslagen avsedd familjemedlem framgår också ur 115 § i utlänningslagen. Inte heller ur lagberedningsmaterialet framgår att övergångsstadgandet varit avsett att tillämpas på uppehållstillstånd som beviljas i 115 § i utlänningslagen avsedda andra anhöriga.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att undantaget gällande försörjningsförutsättningen i övergångsstadgandet inte gällde en i 115 § i utlänningslagen avsedd annan anhörig till en person som erhållit internationellt skydd. Därför skulle den i 115 § 2 (505/2016) avsedda försörjningsförutsättningen tillämpas på beslut som gavs efter 1.7.2016 gällande uppehållstillstånd för annan anhörig, även om anknytningspersonen hade beviljats asyl före sagda lagändring hade trätt i kraft.

Utlänningslagen 115 § 2 mom.

Ikraftträdelsestadgandet för lagen 505/2016 och övergångsstadgandet

Ärendet har avgjorts av justitieråden Janne Aer, Petri Helander, Taina Pyysaari, Anne Nenonen och Kirsti Kurki-Suonio. Föredragande Camilla Servo.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.