13.9.2018/4158

Kommunal tjänsteinnehavare - Behörighet - Byggnadsinspektör - Lagstadgade behörighetsvillkor - Av kommunen bestämda särskilda behörighetsvillkor - Övergångsbestämmelse

Kommunen hade lediganslagit tjänsten som byggnadsinspektör. Kommunen hade i samband med lediganslåendet av tjänsten bestämt om tjänstens särskilda behörighetsvillkor.

Kommunen ansåg att överklaganden inte fyllde de för tjänsten nämnda särskilda behörighetsvillkoren. Överklaganden ansåg däremot att han med stöd av övergångsbestämmelsen om behörigheten för byggnadsinspektörer enligt 108 § i markanvändnings- och byggförordningen var behörig till tjänsten som byggnadsinspektör. Enligt överklaganden kunde kommunen inte med sina egna beslut begränsa en sådan persons behörighet till en tjänst som grundade sig på en övergångsbestämmelse.

Av lagberedningsarbetena till 6 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (RP 196/2002 rd) framgick bland annat att arbetsgivaren med sina egna beslut kan skärpa de föreskrivna behörighetskraven men inte lindra dem.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg liksom förvaltningsdomstolen att det var möjligt för kommunen att besluta om särskilda behörighetsvillkor även i det fall att det i lagen skilt hade föreskrivits om den behörighet som uppgiften förutsätter, om inte annat följde av syftet med bestämmelserna om behörighetsvillkor.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade vidare att den ifrågavarande övergångsbestämmelsen enligt 108 § i markanvändnings- och byggförordningen gäller lagstadgade behörighetsvillkor för byggnadsinspektörer. Övergångsbestämmelsen ansågs inte begränsa kommunens möjlighet att med sina egna beslut skärpa behörighetsvillkoren vad gällde även sådana personer ifråga om vilka övergångsbestämmelsen annars skulle tillämpas. Kommunen hade därför kunnat anse att då överklaganden inte fyllde de särskilda behörighetsvillkoren för tjänsten om vilka kommunen hade beslutat, var han inte behörig till tjänsten som byggnadsinspektör.

Lagen om kommunala tjänsteinnehavare 6 § 1 mom.

Markanvändning- och bygglagen 21 § 3 mom.

Markanvändnings- och byggförordningen 4 § 3 mom. och 108 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Outi Suviranta, Timo Räbinä, Pekka Aalto och Maarit Lindroos. Föredragande Mika Paavilainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.