17.5.2018/2365

Utlänningsärende - Återbrytande - Frivillig återresa - Avskriva besvären - Inreseförbud

Besvären i förvaltningsdomstolen gällde Migrationsverkets beslut gällande internationellt skydd, uppehållstillstånd, avvisning och inreseförbud. Ändringssökanden hade frivilligt återvänt medan ärendet var anhängigt i förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen hade avskrivit besvären med stöd av 198 a § I utlänningslagen.

Enligt 198 a § i utlänningslagen kan förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen fatta beslut om att ett ärende som gäller ändringssökande avseende internationellt skydd förfaller, om den som söker ändring självmant, utan myndighetsinsatser, har lämnat Finland eller anses sannolikt ha lämnat Finland på det sätt som föreskrivs i 95 c § 1 mom.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att 198 a § i utlänningslagen endast kan tillämpas för att avskriva ett ärende som gäller internationellt skydd. Besvären kan inte med stöd av bestämmelsen avskrivas till den del de gäller ett inreseförbud som har meddelats ändringssökanden. Ändringssökanden hade dessutom uttryckligen i förvaltningsdomstolen meddelat att besvären gällde inreseförbudet. Förvaltningsdomstolen borde därför till denna del ha prövat besvären. Eftersom förvaltningsdomstolen hade avskrivit besvären även till den del de gällde inreseförbudet, återbröts förvaltningsdomstolens beslut till denna del med stöd av 63 § 1 mom. 2 punkten och sagda paragrafs 2 mom. i förvaltningsprocesslagen. Ärendet återvisades till förvaltningsdomstolen för ny prövning avseende insreseförbudet.

Förvaltningsprocesslagen 63 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom.

Utlänningslagen 198 a §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Janne Aer, Petri Helander, Taina Pyysaari, Anne Nenonen och Pekka Aalto. Föredragande Anna Mähönen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.