8.5.2018/2090

Barnskydd - Omhändertagande - Placering i vård utom hemmet - Plats för vård utom hemmet - Handläggning i förvaltningsdomstolen - Barnskyddsmyndighetens anmälningsplikt - Fel i förfarandet

Förvaltningsdomstolen hade godkänt den ledande tjänsteinnehavaren för socialvårdens ansökan om omhändertagande och placering av barnet i vård utom hemmet enligt ansökan, bland annat vad gällde platsen för vård utom hemmet.

Barnskyddsmyndigheten hade emellertid under ärendets handläggning i förvaltningsdomstolen permanent ändrat platsen för vård utom hemmet. Myndigheten hade inte meddelat förvaltningsdomstolen om sitt beslut med vilket platsen för vård utom hemmet hade ändrats, såsom det förutsätts enligt 25 d § 2 mom. i barnskyddslagen. Myndigheten hade inte heller meddelat åt förvaltningsdomstolen att platsen för vård utom hemmet som avsågs i ansökan inte på grund av fostermammans sjukdom längre var tillgänglig. Myndigheten hade inte heller ändrat sin ansökan gällande platsen för vård utom hemmet.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att förvaltningsdomstolens beslut hade grundat sig på ett misstag som berodde på fel i barnskyddsmyndighetens förfarande. I beslutet som överklagades hade därför inte avgjorts frågan som gällde valet av plats för vård utom hemmet enligt 50 § i barnskyddslagen såsom det förutsätts i lagen.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde och undanröjde förvaltningsdomstolens beslut till den del det gällde platsen för vård utom hemmet och återförvisade ärendet till denna del till förvaltningsdomstolen för ny prövning. Förvaltningsdomstolen skulle, efter att ha mottagit barnskyddsmyndighetens reviderade ansökan om omhändertagande, bedöma om den i ansökan avsedda platsen för vård utom hemmet uppfyllde kraven enligt 50 § i barnskyddslagen. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade även att under ärendets handläggning i förvaltningsdomstolen skulle barnets vård utom hemmet fortsätta på den plats där barnskyddsmyndigheten hade placerat barnet med sitt beslut om ändring av platsen för vård utom hemmet.

Barnskyddslagen 25 d § 2 ja 3 mom., 43 § 2 mom., 44 § 1 mom. 5 punkten och 50 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Outi Suviranta, Timo Räbinä och Toomas Kotkas. Föredragande Annina Nieminen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.