7.3.2018/1021

Rättshjälp - Byte av rättsbiträde - Rättsbiträdets arvode - Bestämmande av arvode efter att handläggningen i huvudsaken avslutats

I den besvärsskrift som advokaten hade lämnat till högsta förvaltningsdomstolen i huvudsaken hade han bett att han skulle förordnas till rättsbiträde åt huvudmannen i stället för det offentliga rättsbiträde som angetts i rättshjälpsbeslutet. I sitt beslut gällande rättshjälp i samband med beslutet i huvudsaken hade högsta förvaltningsdomstolen återkallat det offentliga rättsbiträdets förordnande och förordnat advokaten till rättsbiträde. Högsta förvaltningsdomstolen hade förkastat rättsbiträdets arvodesyrkande eftersom han inte hade framställt någon arvodesfaktura.

Advokaten hade i den ansökan som han lämnat till högsta förvaltningsdomstolen efter att beslut hade givits i huvudsaken yrkat att arvode utdöms för de åtgärder som han vidtagit i huvudsaken. Enligt advokaten hade han först efter att ha tagit del av beslutet i huvudsaken insett att han kunde fakturera staten för sina åtgärder i ärendet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att fast ärendet som gällde byte av rättsbiträde hade avgjorts som ett ärende gällande rättshjälp först i samband med huvudsaken, i enlighet med den av högsta förvaltningsdomstolen konsekvent tillämpade rättspraxisen, var det klart att rättshjälpen hade varit i kraft i alla rättsinstanser vid vilka ärendet behandlats.

Advokaten hade på begäran av högsta förvaltningsdomstolen skickat det tidigare rättsbiträdets samtycke till byte av biträde. Dessutom hade i den begäran om genmälen som skickats till advokaten mot mottagningsbevis framförts en begäran om att han inlämnar biträdets arvodesfaktura inom 14 dagar med konstaterandet att ärendet kunde avgöras efter den nämnda tidsfristen även om genmäle inte givits. Advokaten hade inte lämnat genmäle eller arvodesfaktura ens efter utgången av den tilläggstidsfrist om vilken han hade begärt.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det inte var möjligt att på de grunder som framförts i ansökan skilt besluta om rättsbiträdets arvode på basis av en arvodesfaktura som lämnats först efter att beslutet i huvudsaken givits. På dessa grunder avslogs ansökan.

Lagen om rättshjälp 8 § 1 mom., 9 § 2 mom., 13 §, 17 § 1 mom., 18 § 1 och 2 mom.

Förvaltningsprocesslagen 35 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Timo Räbinä och Toomas Kotkas. Föredragande Kristina Björkvall.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.