23.2.2018/803

Stöd för närståendevård - Ledighet för närståendevårdaren - Servicesedel - Ersättande av värdet på servicesedeln - Återbäring av obehörig vinst

Stöd för närståendevård hade beviljats och avtal om närståendevård hade ingåtts retroaktivt efter att förvaltningsdomstolen hade ansett att ansökan om stöd för närståendevård inte hade kunnat avslås på de grunder som staden hade framfört. För att förverkliga närståendevårdarens lagstadgade ledighet för den retroaktiva perioden hade det 12.12.2012 beviljats servicesedlar som skulle användas före slutet av år 2013. Servicesedlarna hade förblivit oanvända eftersom den vårdbehövande hade överförts till sjukhusvård 13.5.2013 efter vilket stödet för närståendevård avslutades från och med 1.9.2013. I sin ansökan i förvaltningstvistemål yrkade närståendevårdaren i förvaltningsdomstolen att staden åläggs att ersätta servicesedlarnas värde åt honom i pengar.

Förvaltningsdomstolen avslog yrkandet och högsta förvaltningsdomstolen besvären över förvaltningsdomstolens beslut. I skälen till sitt beslut ansåg förvaltningsdomstolen att servicesedlarna hade förblivit oanvända på grund av orsaker som inte berodde på staden. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade dessutom att servicesedlarna hade beviljats för att förverkliga närståendevårdarens lagstadgade ledighet. Syftet med att ordna ledighet åt närståendevårdaren var att hjälpa vårdaren att orka i vårdarbetet. Servicesedlarna utgjorde inte en del av närståendevårdarens vårdarvode. Av utredningen som erhållits framgick inte heller att närståendevårdaren skulle ha åsamkats utgifter för ordnandet av vård åt den vårdbehövande under närståendevårdarens ledighet under de månader för vilka servicesedlarna retroaktivt hade beviljats. Därmed kunde stadens ersättningsskyldighet inte heller grunda sig på det att staden skulle ha fått obehörig vinst på närståendevårdarens bekostnad.

Lagen om stöd för närståendevård 2 § 4 punkten, 4 § 1 mom. (950/2006), 7 § 1 mom. och 2 mom. 4 punkten samt 10 § 1 mom.

Förvaltningsprocesslagen 69 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta och Maarit Lindroos. Föredragande Annina Nieminen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.