19.1.2018/165

Utlänningsärende - Nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd - Fortsatt tillstånd - Tillfälligt uppehållstillstånd - Kontinuerligt uppehållstillstånd - Hinder att lämna landet

Frågan gällde under vilka förutsättningar ett kontinuerligt uppehållstillstånd i enlighet med 54 § 5 mom. i utlänningslagen kan beviljas då personen ifråga tidigare har beviljats tillfälligt uppehållstillstånd enligt 51 § i utlänningslagen och har vistats två år oavbrutet i Finland då ändringen av 51 § i utlänningslagen (674/2015) har trätt i kraft 1.7.2015. Efter att ändringen trätt i kraft kan uppehållstillstånd enligt 51 § i utlänningslagen beviljas endast då en återresa till hemlandet inte är möjlig frivilligt. Lagen 674/2015 innehåller inga övergångsbestämmelser.

Enligt 33 § 2 mom. i utlänningslagen är ett tidsbegränsat uppehållstillstånd antingen tillfälligt eller kontinuerligt beroende på syftet med vistelsen i landet. Ändringssökanden hade haft ett tillfälligt uppehållstillstånd för tiden 3.10.2013-3.10.2014 på grund av hinder för avlägsnande ur landet och hans uppehållstillstånd hade fortsatts på samma grund till 3.10.2015. Det första tillfälliga uppehållstillståndet beviljades för att det inte var möjligt att mot ändringssökandens vilja avlägsna honom ur landet. Migrationsverket hade i det aktuella ärendet ansett att det var faktiskt möjligt för ändringssökanden att återvända till sitt hemland Etiopien även om han inte skulle gå med på att återvända dit.

Ett tillfälligt uppehållstillstånd beviljas enligt 51 § i utlänningslagen åt en person som tillfälligt är förhindrad att lämna landet av någon annan orsak än internationellt skyddsbehov. Av 33 § i utlänningslagen framgår att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas för vistelse av tillfällig natur. I paragrafen ingår inte stadganden om förutsättningarna för ett nytt tillfälligt uppehållstillstånd. I lagen stadgas inte heller att det inte är möjligt att bevilja ett fortsatt tillstånd på en i 51 § i utlänningslagen avsedd grund.

Om beviljande av fortsatt tillstånd stadgas i 54 § i utlänningslagen. Enligt 1 mom. beviljas ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd om villkoren för det föregående tidsbegränsade uppehållstillståndet fortfarande uppfylls. I 54 § 5 mom. i utlänningslagen stadgas inte allmänt om en fortsättning av uppehållstillstånd enligt 51 § i utlänningslagen, utan det särfall då ett kontinuerligt uppehållstillstånd beviljas en person på grund av hinder för avlägsnande ur landet i stället för ett tillfälligt uppehållstillstånd.

Med beaktande av 54 § 1 mom. i utlänningslagen kan ett tillfälligt uppehållstillstånd beviljas på grund av hinder för avlägsnande ur landet, om villkoren för det föregående tidsbegränsade uppehållstillståndet fortfarande uppfylls de rättsliga förutsättningarna för beviljande av uppehållstillstånd uppfylls.

Vid bedömningen av de rättsliga förutsättningarna för ett fortsatt tillstånd tillämpas den på beslutsdagen ikraftvarande 51 § i utlänningslagen enligt sin ordalydelse efter att ändringen enligt lag 674/2015 har trätt i kraft. Ett fortsatt tillstånd enligt 54 § 5 mom. i utlänningslagen förutsätter att villkoren enligt 54 § 1 mom. är uppfyllda och dessutom en två års oavbruten vistelse i landet och att de omständigheter med stöd av vilket det föregående tillståndet beviljades fortfarande föreligger.

Förhållandet mellan 51 § och 54 § 5 mom. i utlänningslagen ändrades inte i samband med ändringen av 51 §. Syftet med 54 § 5 mom. är att bevilja ett kontinuerligt uppehållstillstånd åt en person som annars på samma grund upprepade gånger skulle beviljas tillfälliga uppehållstillstånd för att de i 51 § avsedda omständigheterna har bibehållits oförändrade och ett avlägsnande ur landet inte är möjligt.

Det finns därför inte skäl att anse att en person, som frivilligt skulle kunna återvända till sitt hemland och därför inte kan beviljas tillfälligt uppehållstillstånd i enlighet med 51 §, kunde få kontinuerligt uppehållstillstånd med stöd av 54 § 5 mom.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade, att ändringssökanden inte kunde beviljas uppehållstillstånd enligt 51 § i utlänningslagen eftersom hans återresa till hemlandet hade förhindrats på grund av att han vägrade återvända. Eftersom ändringssökanden inte uppfyllde villkoren för ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt 51 § i utlänningslagen kunde han inte heller beviljas ett kontinuerligt uppehållstillstånd enligt 54 § 5 mom. i utlänningslagen.

Utlänningslagen 51 § (674/2015) 1 mom. 2 punkten och 2 mom. samt 54 § 1 och 5 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Janne Aer, Petri Helander, Tuomas Kuokkanen, Antti Pekkala och Pekka Aalto. Föredragande Petri Leinonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.