Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2017

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-66

11.8.2017/3822
Miljöskyddslag - Kommunal miljövårdsmyndighet - Myndighets besvärsrätt - Annan grundad anledning - Beslut med anledning av bulleranmälan
11.8.2017/3814
Förvaltningsdomstol - Språklagen - Språket i ett förvaltningsbeslut - Språket i ett rättsskipningsbeslut - Ändring av förvaltningsbeslut - Tillståndsbestämmelser
7.7.2017/3404
Barnskydd - Omhändertagande - Placering i vård utom hemmet - Plats för vård utom hemmet
6.7.2017/3386
Utlänningsärende - Rättshjälp - Arvode enligt ärende - Upphörande av flyktingstatus
5.7.2017/3330
Mentalvårdsärende - Sakkunnigledamot i förvaltningsdomstol - Jäv - Utlåtande som sakkunnigläkare tidigare gett i egenskap av utomstående läkare
30.6.2017/3238
Adoptionsnämnden - Återkallelse av adoptionstillstånd - Väsentlig förändring i en adoptionssökandes förhållanden - Förvaltningsdomstol - Domför sammanslutning - Sakkunnigledamot
15.6.2017/2874
Specialomsorger om utvecklingsstörda - Ändring av ändringssökande så att besvärstillstånd krävs - Ikraftträdelse av lagändring - När den regionala förvaltningsdomstolen har meddelat sitt beslut efter att en ny lag har trätt i kraft<br />
13.6.2017/2863
Utlänningsärende - Utvisning - Brott - Mentalvård - Psykiatrisk tvångsvård
8.6.2017/2771
Specialomsorger om utvecklingsstörda - Ledargrupp för specialomsorger - För verkställigheten av socialvården i kommunen ansvarigt kollegialt organ - Socialnämnden - Delegering av beslutanderätt till tjänsteinnehavare - Besvärsrätt - Utövande av talan för ett organs räkning
2.6.2017/2620
Förvaltningstvistemål - Ett i brådskande ordning placerat barns permissioner - Kostnader som morföräldrar som även varit vårdnadshavare haft för barnets uppehälle och resor
1.6.2017/2580
Mervärdesskatt - Införsel till landet - Rätt till avdrag - Lagerhavare för tullager - Varor som regelstridigt lämnat tullövervakningen
24.5.2017/2466
Skjutvapenlagen - Innehavstillstånd - Tidigare parallelltillstånd - Tillståndsprövning
22.5.2017/2417
Medborgarskapsärende - Offentligrättslig betalningsförpliktelse - Utkomststöd som beviljats utan grund - Skuld som uppstått genom straffrättslig skadeståndsskyldighet
3.4.2017/1526
Kommunalbesvär - Val av vikarie för alterneringsledig - En förvaltningsdomstols utredningsskyldighet
31.3.2017/1491
Gåvobeskattning - Förhandsavgörande av Skatteförvaltningen - Förändrade omständigheter - Behov av rättsskydd - Avvisande av ansökan om besvärstillstånd och besvär
13.3.2017/1118
Handikappservice - Färdtjänst för gravt handikappade - Till funktionen närbelägen kommun - Studierelaterade resor - Resans längd
10.3.2017/1064
Statstjänsteman - Prövotid - Förutsättningarna för att en prövotid ska kunna bestämmas - Utnämning till ett nytt tjänsteförhållande hos samma arbetsgivare - Samma uppgifter eller liknande uppgifter
7.3.2017/972
Gruvdrift - Beviljande av förlängd tid för inledande av gruvdrift - Tillämplig lag - Gällande gruvlag - Den upphävda gruvlagen
3.3.2017/913
Markanvändning och byggande - Landskapsplan - Torvproduktion - Utredning av naturvården - Landskapsplans styrande verkan - Prövning av ansökan om miljötillstånd
2.3.2017/889
Beskattning av personlig inkomst - Ersättning för rättegångskostnader - Ersättning för arbete som parten själv har utfört - Förvärvsinkomst eller skattefritt skadestånd
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-66

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.