Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2017

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-66

30.10.2017/5488
Markanvändning och byggande - Bygglov - Byggnad - Vindkraftverk - Ändring av placering - En förvaltningsdomstols behörighet - Förvaltningsbeslut - Ändring av beslut - Kommunal byggnadstillsynsmyndighets behörighet
27.10.2017/5465
Delgivning av beslut - Gemensamt beslut - Bevislig delgivning - Barnskydd - Begränsning av kontakterna
25.10.2017/5348
Patent - Beskrivningens tydlighet - Uppfinningshöjd - Fackmannens slutledningsförmåga
25.10.2017/5338
Förvaltningsdomstolens beslut - Delgivning till kommun - Användning av mottagningsbevis - Tidpunkt från vilken besvärstiden börjar löpa - Ansökan om besvärstillstånd - Avvisande av ansökan om besvärstillstånd
19.10.2017/5229
Tjänsteman - Gränsbevakningen - Byråofficer - Uppsägning - Avstängning från tjänsteutövning - Muntlig förhandling
12.10.2017/5052
Medborgarskapsärende - Identitet - På ett tillförlitligt sätt utredd identitet - Helhetsbedömning - Tillförlitliga dokument - Uppvisande av förfalskade dokument
5.10.2017/4927
Utlänningsärende - Ansvarsbestämningsförordningen (Dublin III) - Stat som är ansvarig för prövning av ansökan - Diskretionär bedömning - Helhetsbedömning
4.10.2017/4878
Kommunalbesvär - Tjänsteinnehavarbeslut - Kommunal tjänsteinnehavare - Val av tjänsteinnehavare - Behörighet att besluta om anställning i tjänsteförhållande tills vidare - Överskridande av behörighet - Fel i förfarandet - Rättelse av fel - Tillsätta tjänst för viss tid - Partsställning
27.9.2017/4753
Utlänningsärende - Ansvarsbestämningsförordningen (Dublin III) - För prövningen ansvarig medlemsstat - 12 månaders tidsfrist - Framställan om övertagande
25.9.2017/4699
Markanvändning och byggande - Byggnadstillsyn - Besvärstillstånd - Nedsättning av vite
13.9.2017/4386
Punktskatt - Import från medlemsstat - Eget bruk - Kommersiellt syfte - Importbegränsning - Snus
13.9.2017/4383
Avfallslagen - Nedskräpningsförbud - Miljöskyddslagen - Förbud mor förorening av jordmån - Förvaltningstvång - Tillämplig lag
11.9.2017/4357
Handlingsoffentlighet - Föra ärendet till myndighet för avgörande - Omprövningsförfarande - Offentlighetslagen - Förvaltningslagen - Subsidiaritet
11.9.2017/4353
Medborgarskapsärende - Undantag från språkkunskapsvillkoret - Oförmåga att läsa och skriva - Möjlighet att överklaga återvisat beslut - Ny utredning - Migrationsverket
7.9.2017/4299
Markanvändning och byggande - Byggnadstillsyn - Besluts överklagbarhet - Anmälan till polismyndighet
18.8.2017/3965
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Åland - Rikets behörighet i ett ärende som hänför sig till rättskipning - Meddelande av beslut efter anslag - Delfående - Besvärstid
18.8.2017/3964
Avfallslag - Kommunalt avfall - Utbildningsverksamhet - Skyldighet att överlämna avfall till kommunalt anordnad avfallshantering - Förutsättningarna för undantag - Utredningsskyldighet
18.8.2017/3956
Postverksamhet - Samhällsomfattande tjänster - Postpakettjänster - Föreläggande som gäller verkställighet - Upphävande av beslut - Föreläggande enligt vilket ett upphävt beslut ska iakttas - Postlagen - Postdirektivet - Ett direktivs tolkningsverkan
17.8.2017/3891
Markanvändning och byggande - Generalplan - Bestämmelse i plan - Bygginskränkning - Oskälighet - Vindkraft - Bullerområde - Utredning
17.8.2017/3890
Markanvändning och byggande - Generalplan för utbyggnad av vindkraft - Beredning - När fråga om planläggning väckts - Program för deltagande och bedömning - Jäv
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-66

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.