5.7.2017/3330

Mentalvårdsärende - Sakkunnigledamot i förvaltningsdomstol - Jäv - Utlåtande som sakkunnigläkare tidigare gett i egenskap av utomstående läkare

Patienten B hade begärt ett utlåtande av en utomstående läkare A, som var specialläkare i psykiatri, innan den överläkare som ansvarade för den psykiatriska vården på sjukhuset 19.8.2015 hade fattat beslut om att den psykiatriska sjukhusvården av B skulle fortsätta oberoende av B:s vilja.

A hade senare som sakkunnigledamot ingått i den sammansättning i förvaltningsdomstolen som behandlat B:s besvär över ett beslut som den överläkare som ansvarade för den psykiatriska vården vid samma sjukhus 10.11.2016 hade fattat om att B skulle tas in på sjukhuset för psykiatrisk sjukhusvård oberoende av sin vilja. Det utlåtande som A hade gett i egenskap av utomstående läkare gav grundad anledning att ifrågasätta A:s opartiskhet i saken. A skulle därför anses ha varit jävig att som sakkunnigledamot delta i förvaltningsdomstolens handläggning av besvärsärendet. Till följd av att A hade varit jävig hade förvaltningsdomstolen inte haft en lagenlig sammansättning. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens beslut och återvisade saken till förvaltningsdomstolen för ny handläggning.

Mentalvårdslagen 12 c § (438/2014)

Lagen om förvaltningsdomstolarna 7 §

Förvaltningsprocesslagen 76 § 1 mom.

Rättegångsbalken 13 kap. 1 § 1 mom., 2 § 1 mom., 4 § 1 mom., 6 § 1 mom. 2 punkten och 7 § 3 mom.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt justitieråden Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredagande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.