15.6.2017/2874

Specialomsorger om utvecklingsstörda - Ändring av ändringssökande så att besvärstillstånd krävs - Ikraftträdelse av lagändring - När den regionala förvaltningsdomstolen har meddelat sitt beslut efter att en ny lag har trätt i kraft<br />

Till lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda har genom lagen 381/2016, som har trätt i kraft 10.6.2016, fogats en ny 81 d §, enligt vilken ett beslut av förvaltningsdomstolen i ett ärende som avses i 33 § 3 mom. får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen, alltså beslutet i ett ärende som gäller intagning av en person oberoende av hans eller hennes vilja på en verksamhetsenhet för specialomsorger. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Till lagändringen har inte fogats någon övergångsbestämmelse.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att 81 d § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda skulle tillämpas i ärenden där förvaltningsdomstolen hade meddelat sitt beslut 10.6.2016 eller senare.

Eftersom förvaltningsdomstolens beslut, som meddelats 24.8.2016 gällde ett barns rätt till rehabiliterande dagvård som avgiftsfri specialomsorg enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, förutsatte handläggningen av ärendet i högsta förvaltningsdomstolen besvärstillstånd.

Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 81 d §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Matti Halén, Eija Siitari, Outi Suviranta, Ahti Pekkala och Maarit Lindroos. Föredragande Mika Paavilainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.