3.4.2017/1526

Kommunalbesvär - Val av vikarie för alterneringsledig - En förvaltningsdomstols utredningsskyldighet

Chefen för stadens IT-administration hade som vikarie för en specialist på IT-administration valt en person som avlagt diplom ingenjörsexamen. A, som sökt vikariatet, begärde omprövning av beslutet. Stadsstyrelsen avslog A:s begäran. I sina besvär i förvaltningsdomstolen anförde A bland annat att det av annonsen om vikariatet inte hade framgått att vikariatet skulle tillsättas för den tid som den ordinarie innehavaren var alterneringsledig. Den person som valts till vikarie uppfyllde inte de förutsättningar som ställs i lagen om alterneringsledighet. Av beslutet framgick inte hur arbets- och näringsmyndigheten och staden i samråd och enligt lagen om alterneringsledighet hade bedömt andra sökandes än den till vikarie valda personens lämplighet för vikariatet.

Förvaltningsdomstolen avslog A:s besvär.

När förvaltningsdomstolen avgjorde ärendet, hade den till sitt förfogande inte haft andra handlingar än A:s begäran om omprövning och A:s besvärsskrift, ovan nämnda chefs och stadsstyrelsens överklagade beslut samt det utlåtande som stadsstyrelsen gett förvaltningsdomstolen med anledning av A:s besvär. Däremot hade förvaltningsdomstolen inte till sitt förfogande haft de övriga handlingar som beslutet grundat sig på. Sådana handlingar är i allmänhet bland annat annonsen om tjänsten eller vikariatet, ändringssökandens, den till tjänsten eller vikariatet valda sökandens och den som reserv för honom eller henne valda personens ansökningshandlingar jämte bilagor samt i ett ärende av denna art även utredning om när och i vilket förfarande arbets- och näringsmyndigheten hade godkänt valet.

Med anledning av A:s besvär upphävde högsta förvaltningsdomstolen förvaltningsdomstolens beslut och återvisade saken till förvaltningsdomstolen för ny handläggning på den grunden att förvaltningsdomstolen inte hade fullgjort sin skyldighet att enligt 33 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen utreda ärendet.

Lagen om alterneringsledighet 3 § 1 mom. (925/2012)

Förvaltningsprocesslagen 33 § 1 mom.

Kommunallagen (365/1995) 90 § (1375/2007)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Matti Halén, Eija Siitari, Anne Nenonen och Maarit Lindroos. Föredragande Riitta Hämäläinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.