13.3.2017/1118

Handikappservice - Färdtjänst för gravt handikappade - Till funktionen närbelägen kommun - Studierelaterade resor - Resans längd

A, som var gravt handikappad (svårt funktionshindrad) hade som sådan färdtjänst som avses i 8 § 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp (handikappservicelagen) beviljats 12 enkelriktade resor för att A skulle kunna delta i undervisning inom den öppna högskolan i Y:s kommun, som saknade geografisk gräns med A:s hemkommun. Y:s kommun låg cirka 85 kilometer från A:s hemkommun. Den regionala förvaltningsdomstolen hade upphävt bastrygghetsnämndens beslut att inte bevilja A den färdtjänst som A ansökt om.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att A:s ifrågavarande resor var en del av de resor som hörde till hans dagliga liv och att resorna enligt 8 § 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp omfattades av kommunens skyldighet att ordna färdtjänst till den del som resorna sträckte sig till platser i A:s hemkommun eller närbelägna kommuner. En närbelägen kommun kan vara också en kommun som saknar geografisk gräns med hemkommunen, varvid begreppet närbelägen kommun får en bredare innebörd, så att vid bedömning beaktas den svårt funktionshindrade personens individuella transportbehov och behov av sådana tjänster som i allmänhet är tillgängliga, men som det inte finns tillgång till i hemkommunen eller grannkommunen. Kommunen ersättningsskyldighet omfattar emellertid endast skäliga kostnader för färdtjänst, varför resan till en kommun som i funktionell bemärkelse är en närbelägen kommun inte kan vara orimligt lång.

Med hänsyn till avståndet mellan kommunerna ansåg högsta förvaltningsdomstolen att Y:s kommun under de förhållanden som det var fråga om inte kunde betraktas som en sådan närbelägen kommun till vilken A:s hemkommun med stöd av handikappservicelagen skulle ersätta A:s studierelaterade resor. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde den regionala förvaltningsdomstolens beslut och satte i kraft bastrygghetsnämndens beslut.

Lagen om service och stöd på grund av handikapp 8 § 2 mom.

Förordningen om service och stöd på grund av handikapp 4 § 1 och 2 mom. samt 6 §

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Anna Heikkilä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.