6.10.2015/2866

Utlänningsärende - Besvärsanvisning - Tid för ingivande av besvär - Elektronisk kommunikation - Besvärstid - Inverkan av felaktig besvärsanvisning

I en besvärsanvisning som Migrationsverket fogat till sitt beslut i ett utlänningsärende konstaterades bland annat att om besvär anfördes, skulle besvärsskriften lämnas till Migrationsverket. Däremot nämndes i besvärsanvisningen inte att besvärshandlingarna skulle vara framme den sista dagen av besvärstiden före utgången av ämbetsverkets öppettid, så som föreskrivs i 6 § 1 mom. i lagen om beräknande av laga tid. I besvärsanvisningen nämndes inte heller att det enligt 7 § 2 mom. i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet var möjligt att sända besvären elektroniskt till Migrationsverket. Den e-postadress som skulle användas vid kommunikation med Migrationsverket nämndes inte heller. Besvärsanvisningen var av dessa orsaker felaktig.

Förvaltningsdomstolen borde med stöd av 30 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen ha prövat de besvär som ändringssökanden gett in den sista dagen av besvärstiden, trots att besvären anlänt per e-post efter ämbetsverkets öppettid. Med hänsyn till vad som bestäms i 26 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen och 197 § 1 mom. i utlänningslagen saknade det betydelse för bedömningen av saken att ändringssökanden i stället för att lämna sin besvärsskrift till Migrationsverket hade lämnat den till förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsdomstolens beslut att avvisa besvären på den grunden att de getts in för sent upphävdes och ärendet återvisades till förvaltningsdomstolen för att prövas i laglig ordning.

Förvaltningsprocesslagen 14 § 1 - 3 mom., 22 §, 26 § 1 och 2 mom. samt 30 § 1 mom.

Lagen om beräknande av laga tid 6 §

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 7 §

Utlänningslagen 190 § 1 mom. och 197 § 1 mom.

Se och jfr även HFD 2007:58

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Hannele Ranta-Lassila, Alice Guimaraes-Purkokoski, Outi Suviranta och Heikki Harjula. Föredragande Saija Laitinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.