10.9.2015/2383

Kommunal tjänsteinnehavare - Timlärare i huvudsyssla - Ersättning som motsvarar lön - Tidsbestämt tjänsteförhållande - På varandra följande tjänsteförhållanden - Sommaruppehåll

A hade av staden anställts som timlärare (resurslärare) i huvudsyssla för tiden 1.8 - 31.12.2010 och vidare för tiden 1.1 - 4.6.2011 samt för tiden 1.8.2011 - 31.7.2012, varefter hennes tjänsteförhållande till staden hade avslutats. Vid prövningen av A:s yrkande om ersättning som motsvarar lön gällde det att ta ställning till bland annat om det skulle anses att A under tiden 1.8.2010 - 31.7.2012 hade blivit anställd upprepade gånger i följd i tidsbestämda tjänsteförhållanden, trots att det sommaren 2011 hade varit ett nästan två månader långt uppehåll mellan tjänsteförhållandena.

Med hänsyn till att uppehållet hade infallit medan skolans verksamhet varit avbruten under sommaruppehållet, som för ordinarie anställda lärare var fritid med lön samt att de i tidsbundet tjänsteförhållande anställda timlärarnas rätt till den anställningstrygghet om vilken bestäms i 3 § 3 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare väsentligt skulle försämras om sommaruppehållet skulle beaktas vid bedömningen av om det varit fråga om på varandra följande tjänsteförhållanden, skulle A under de tidsperioder som avsågs i ansökan anses ha varit anställd i flera tjänsteförhållanden i en följd så som avses i 3 § 3 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare.

Förvaltningsdomstolens beslut upphävdes till den del som förvaltningsdomstolen med hänvisning till att yrkandet hade framställts för sent hade avvisat A:s yrkande om ersättning med anledning av det anställningsförhållande som avslutats 4.6.2011 samt det föregående anställningsförhållandet. A:s ansökan till förvaltningsdomstolen prövades till denna del omedelbart av högsta förvaltningsdomstolen såsom en del av A:s övriga besvär över förvaltningsdomstolens beslut. A:s besvär och ansökan avslogs.

Lagen om kommunala tjänsteinnehavare 3 § 3 mom.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Matti Halén, Eila Rother, Eija Siitari, Outi Suviranta och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande Riitta Kreula.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.