27.5.2015/1419

Handlingsoffentlighet - Logguppgift - Brottspåföljdsmyndighetens datasystem - Fångdatasystemet - Skyddsarrangemang för datasystem - Parts rätt att ta del av uppgifter - Fånge

Logguppgifterna om användningen av Brottspåföljdsmyndighetens fångdatasystem var till sin natur uppgifter om sådana skyddsarrangemang för datasystem som avses i 24 § 1 mom. 7 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) och det kunde inte anses uppenbart att utlämnandet av uppgifter ur dem inte skulle äventyra genomförandet av syftet med säkerhetsarrangemangen. Uppgifterna i loggdatasystemet var således inte offentliga för allmänheten.

Enligt 11 § 1 mom. i offentlighetslagen har den som är part i ärendet rätt att ta del av innehållet i en myndighetshandling som kan eller har kunnat påverka behandlingen av hans eller hennes ärende, även om handlingen inte är offentlig. Huruvida den som framställde begäran om att få tal del av uppgifterna var part eller inte var dock beroende av om de uppgifter som det var fråga om hade anknytning till något ärende som var eller hade varit anhängigt hos myndigheten och där beslut fattades eller hade fattats om hans eller hennes rätt, fördel eller skyldighet. Rätt att ta del av uppgifter uppstod inte till exempel i en situation där Brottspåföljdsmyndighetens datasystem inte hade använts för beslutsfattande, utan för denna myndighets faktiska verksamhet.

Det hade det inte framgått att ändringssökanden hade eller skulle ha haft ett sådant ärende anhängigt hos Brottspåföljdsmyndigheten som skulle ha förutsatt att myndigheten fattade beslut i ärendet och att ändringssökanden med anledning av detta och med hänvisning till sin partsställning skulle ha kunnat få ta del av uppgifter i fångdatasystemets användarlogg. Brottpåföljdsmyndigheten har i uppgift att verkställa straff och enbart den omständigheten att ändringssökanden avtjänat frihetsstraff i ett fängelse som lydde under Brottspåföljdsmyndigheten innebar inte att det fanns eller hade funnits ett sådant ärende. Följaktligen gav inte heller bestämmelsen i 11 § 1 mom. i offentlighetslagen om en parts rätt att ta del av uppgifter ändringssökanden rätt att ta del av logguppgifterna i fångdatasystemet.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 11 § 1 mom., 12 § och 24 § 1 mom. 7 punkten

Se även HFD 8.5.2014/1505 och HFD 2014:69.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä, Liisa Heikkilä och Janne Aer. Föredragande Lea Alén.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.