26.5.2015/1395

Kommunalbesvär - Förvaltningsdomstols behörighet - Ärende i vilket marknadsdomstolen inte är behörig - Tillämpningsområde för lagen om offentlig upphandling - Anknuten enhet - Besvärsgrunder - Laboratorietjänster

Ett sjukvårdsdistrikts samkommunsfullmäktige hade beslutat upphandla sina laboratorietjänster av ett aktiebolag, som sjukvårdsdistriktet skulle komma att äga tillsammans med ett annan sjukvårdsdistrikt. En förutsättning för att förvaltningsdomstolen skulle vara behörig att pröva de kommunalbesvär som anförts över samkommunsfullmäktiges beslut var att det var fråga om en upphandling på vilken lagen om offentlig upphandling inte tillämpades.

Det aktiebolag som skulle komma att leverera laboratorietjänster till sjukvårdsdistriktet ägdes av två sjukvårdsdistrikt. Sjukvårdsdistrikten hade rätt att utse sex av de sju styrelsemedlemmarna i aktiebolagets styrelse. Beslut med betydande verkningar för sjukvårdsdistriktets verksamhet och ekonomiska ansvar förutsatte samtycke av sjukvårdsdistriktet. Av aktiebolagets verksamhet gick 90 procent ut på att producera laboratorietjänster som de sjukvårdsdistrikt som ägde bolaget eller dessa sjukvårdsdistrikts medlemskommuner hade ansvar för att ordna.

Med stöd av ovan nämnda omständigheter övervakade sjukvårdsdistriktet tillsammans med den andra ägaren bolaget på samma sätt som det övervakade sina egna verksamhetsställen. Eftersom bolaget dessutom bedrev huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med de sjukvårdsdistrikt som ägde bolaget, var bolaget en sådan till sjukvårdsdistriktet anknuten enhet som avses i 10 § i lagen om offentlig upphandling. Lagen om offentlig upphandling var således inte tillämplig på upphandlingen av laboratorietjänsterna och det var inte fråga om ett ärende i vilket marknadsdomstolen var behörig.

Förvaltningsdomstolen var behörig att såsom kommunalbesvär pröva de besvär som anförts över sjukvårdsdistriktets samkommunsfullmäktiges beslut. Förvaltningsdomstolen var behörig att pröva besvären till den del som det var fråga om besvärsgrunder som inte gällde tillämpningen av lagen om offentlig upphandling.

Lagen om offentlig upphandling 10 § och 102 §

Kommunallagen 90 §

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Anne E. Niemi, Matti Halén, Sakari Vanhala, Eila Rother och Alice Guimaraes-Purokoski. Föredragande Anne Nenonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.