20.5.2015/1342

Avbrytande av verkställighet - Statsunderstöd - Återkrav - Statsbidragsmyndighet - Besvärsmyndighet - Tillämplig lag

Enligt 35 § i statsunderstödslagen tillämpas på verkställigheten av ett beslut om återkrav av statsunderstöd som undervisnings- och kulturministeriet fattat med stöd av 21 § i samma lag vad som föreskrivs i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961). Sistnämnda lag har upphävts genom lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). I 23 § 3 mom. i nyss nämnda lag föreskrivs att om det i någon annan lag eller förordning hänvisas till lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg, tillämpas motsvarande bestämmelse i den nya lagen (706/2007). Av denna anledning skulle besvärsmyndigheten avgöra en begäran om avbrytande av verkställigheten av ett återkravsbeslut som fattas med stöd av 21 § i statsunderstödslagen enligt bestämmelserna i 12, 15 och 17 § i lag 706/2007.

Statsunderstödslagen 21 och 35 §

Lagen om verkställighet av skatter och avgifter 12 §, 15 § och 23 § 3 mom.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Outi Suviranta och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande Mia Ekman.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.