4.2.2015/269

Naturvårdslag - Flygekorre - Föröknings- och rastplats

NTM-centralen hade med stöd av 72 a § i naturvårdslagen fattat beslut om var det fanns föröknings- och rastområden för flygekorre samt vilken användning av ett skogsområde som var tillåten. Enligt beslutet skulle det mellan två flygekorrars boträd/trädhålor finnas en cirka 10 meter bred och 200 meter lång passage. Kring det ena trädet skulle finnas ett 18 ar stort område, som skulle komma att ligga omgivet av kalavverkade ytor och ungskog av varierande ålder. Området skulle således komma att bilda ett slags ö i ett utskjutande skogsområde. De avverkningsytor (figurer) som avsågs i anmälan om användning av skog och det nyss nämnda området var till sin sammanlagda areal cirka 1,4 hektar stort, medan den i NTM-centralens beslut bestämda passagen och det 18 ar stora området till sin sammanlagda storlek understeg 0,5 hektar.

Att enbart bestämma en smal passage var i detta fall inte en tillräckligt åtgärd för att säkerställa att flygekorrens föröknings- och rastplatser bevarades på området. Om avverkningar hade genomförts på området på det sätt som avsågs i NTM-centralens beslut, hade flygekorrens föröknings- och rastplatser försämrats. Ärendet återvisades till NTM-centralen för ny handläggning till den del som beslutet avsåg de ifrågavarande ytorna.

Naturvårdslagen 49 § 1 mom. och 72 a §

Skogslagen 14 b §

Se HFD 2014:13

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä och Janne Aer. Föredragande Liisa Selvenius-Hurme.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.