19.12.2014/4025

Delgivning med myndighet - Förvaltningsdomstolens beslut - Anteckning av dag när besvären anlänt - Fatalj - Försenad ansökan om ändring - Avvisande av besvär - God förvaltning - Felparkeringsavgift

I ett beslut om en felparkeringsavgift, som en förvaltningsdomstol gett 31.8.2012, skulle sökas besvärstillstånd inom 30 dagar från dagen när beslutet delgavs, sagda dag oräknad. Den parkeringsövervakare som ansökt om besvärstillstånd hade inte i högsta förvaltningsdomstolen lagt fram utredning om när den kopia av förvaltningsdomstolens beslut som sänts med post hade anlänt till parkeringsövervakaren. Enligt 59 § 2 mom. i förvaltningslagen ansågs ärendet ha kommit till myndighetens kännedom den dag brevet anlände. Det ansågs höra till god förvaltning att av en myndighets register eller övriga handlingar framgår vid vilken tidpunkt en handling har anlänt till myndigheten. Detta kommer till uttryck i bland annat förordningen om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet

Parkeringsövervakarens ansökan om besvärstillstånd, som hade anlänt till högsta förvaltningsdomstolen måndagen 8.10.2012 avvisades följaktligen utan prövning på den grunden att ansökan anförts för sent.

Förvaltningslagen 59 § 1 och 2 mom.

Förvaltningsprocesslagen 22 §, 26 § 1 mom. och 51 § 2 mom.

Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet 6 § 1 mom. 1 punkten

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Eila Rother, Timo Viherkenttä, Alice Guimaraes-Purokoski och Leena Äärilä. Föredragande Kari Nieminen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.