5.9.2014/2613

Grundläggande utbildning - Skolskjuts - Fri transport - Tillräckligt understöd för transport eller ledsagande

En elev i årskurs 1 hade rätt till fri transport till och från skolan på den grunden att skolvägen var alltför ansträngande. Elevens vårdnadshavare hade själv velat skjutsa eleven. En avdelningssekreterare vid kommunens bildningsavdelning hade beviljat vårdnadshavaren ett understöd vars belopp hade beräknats enligt biljettpriset för en skolelev som reste med samkommunen Helsingfors Regiontrafik.

Enligt 32 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning var alternativet till fri transport ett tillräckligt understöd för transport eller ledsagande av eleven. Enligt förarbetena (RP 30/1982 rd) till denna bestämmelse kunde understödet anses tillräckligt om ersättning för de nödvändiga och direkta utgifterna för transport eller ledsagande betalas till vårdnadshavaren. Det understöd som man på ovan nämnt sätt beslutat betala till vårdnadshavaren för skoltransporten och som beräknats på basis av priset på elevens resebiljett ansågs inte i den mening som avses i 32 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning vara en tillräcklig ersättning för vårdnadshavarens nödvändiga och direkta kostnader för transporten.

Lagen om grundläggande 32 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Sakari Vanhala, Eija Siitari, Tuomas Lehtonen och Outi Suviranta. Föredragande Saija Laitinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.