26.6.2014/2067

Statsunderstöd - Återkrav - Mottagare av statsunderstöd - Part - Rätt att föra talan - Kommun - Kontraktuell skadeståndsskyldighet

Social- och hälsovårdsministeriet hade i beslut som ministeriet gett på ansökan av X stad beviljat statsunderstöd för ett sådant utvecklingsprojekt som avses i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården. Senare hade ministeriet fattat ett till staden riktat beslut om att betalningen av statsunderstödet delvis skulle upphöra och en del av det redan utbetalda understödet skulle återkrävas. I beslutet bestämde ministeriet att statsunderstödet skulle återkrävas till den del som understödet i strid med understödsvillkoren hade använts för att förbättra en enskild stiftelses verksamhet. Det påstådda brottet mot understödsvillkoren hade skett inom ramen för en sådan del av X:s stads utvecklingsprojekt som administrerades av Y stad. Enligt ett avtal mellan X och Y städer var Y stad skyldiga att ersätta X stad för de kostnader som återkravet medför de för X stad. Y stad hade yrkat rättelse av beslutet, men social- och hälsovårdsministeriet hade avslagit rättelseyrkandet, varefter Y stad hade överklagat avslaget hos högsta förvaltningsdomstolen.

Ministeriets beslut om återkrav riktade sig inte mot Y stad och i beslutet ålades inte Y stad några skyldigheter. Beslutet hade getts och riktats till X stad, som var mottagare av statsunderstödet. Beslutet hade inga direkt förpliktande rättsverkningar eller andra direkta rättsverkningar för Y stad. Y stad var inte part i ett förvaltningsärende som gällde återkrav av ett statsunderstöd som beviljats X stad. Trots att beslutet enligt avtalet mellan X och Y hade indirekta rättsverkningar för Y stad, medförde dessa indirekta verkningar inte sådan partsställning för Y stad som avses i förvaltningslagen.

Ministeriet borde inte ha prövat Y stads rättelseyrkande. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde därför det beslut som social- och hälsovårdsministeriet gett med anledning av det rättelseyrkande som stadsstyrelsen i Y framställt och satte i kraft ministeriets beslut om att betalningen av statsunderstödet delvis skulle upphöra och en del av det redan utbetalda understödet skulle återkrävas.

Lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården 2 a § och 5 b §

Statsunderstödslagen 11 § 2 mom. 1 punkten

Förvaltningslagen 11 §

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Eila Rother, Timo Viherkenttä, Leena Äärilä och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande Mia Ekman.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.