4.4.2014/1130

Rättshjälp - Biträdes arvode - I statsrådets förordning bestämt timarvode - Höjning av timarvode - Tidpunkten för ikraftträdandet av arvodesförhöjning - Avsaknad av övergångsbestämmelser - Fastställande av arvode efter förhöjning - Tidpunkten för åtgärden

Enligt 17 § 1 mom. i rättshjälpslagen fastställs för ett privat biträde ett skäligt arvode för de behövliga åtgärderna enligt tidsåtgång. För att arvodet ska kunna bestämmas ska biträdet lägga fram en detaljerad utredning om de åtgärder han eller hon har vidtagit i saken. Enligt ovan nämnda moment föreskrivs genom förordning av statsrådet närmare om de åtgärder för vilka arvode betalas samt storleken av timarvodet.

Beloppet av det timarvode om vilket föreskrivs i 6 § i (290/2008) i statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid rättshjälp hade med en förordning av statsrådet (820/2013), som trätt i kraft 1.1.2014, ändrats så att timarvodet hade höjts från 100 euro till 110 euro. I statsrådets förordning (820/2013) ingick inga övergångsbestämmelser.

En advokat som förordnats till biträde i ett ärende som gällde omhändertagande av barn och placering av barn i vård utom hemmet yrkade enligt en faktura som kommit till högsta förvaltningsdomstolen 23.9.2013 arvode för 10,25 arbetstimmar och så att timarvodet skulle vara 100 euro. I en faktura som kommit till högsta förvaltningsdomstolen 13.2.2014 hade advokaten för arbete som han utfört under 2014 yrkat arvode för 3,5 arbetstimmar, så timarvodet skulle vara 110 euro. Samtidigt höjde advokaten sitt arvodesanspråk för det arbete som han utfört under 2013, så att timarvodet även för detta arbete skulle vara 110 euro.

Med hänsyn till att rättshjälpen finansieras med statens medel, vilkas användning även i övrigt är noggrant reglerad och att ändringar i timarvodet för rättshjälp även påverkar beloppet av den självriskandel som en part eventuellt kan bli skyldig att betala, kunde timarvode inte fastställas retroaktivt för åtgärder som vidtagits innan förordningen hade trätt i kraft.

Rättshjälpslagen 17 § 1 mom.

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp 6 § (290/2008)

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp 6 § (820/2013)

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Sakari Vanhala, Alice Guimaraes-Purokoski och Tuomas Lehtonen. Föredragande Marja-Liisa Judström.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.