13.1.2014/60

Miljötillstånd - Behandling och återvinning av avfall - Förutsättningar för miljötillstånd - Planläggning - Konflikt med detaljplan - Detaljplan - Tillståndsvillkor - Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader

Regionförvaltningsverket hade beviljat miljötillstånd för en anläggning som skulle behandla betong- och tegelavfall. Verksamheten skulle ske på ett område som i detaljplanen försetts med beteckningen kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (T-6). Förvaltningsdomstolen hade upphävt regionförvaltningsverkets beslut med hänvisning till att verksamheten, sådan den framgick av bolagets tillståndsansökan och tillståndsvillkoren i regionförvaltningsverkets beslut, skulle anses stå i strid med detaljplanen.

Vid bedömningen av om verksamheten stod i strid med detaljplanen skulle det användningsändamål som fastställts för detaljplanområdet bedömas särskilt utgående från vilka i miljötillståndslagstiftningen avsedda verkningar som det i planen anvisade området kunde förväntas ha för omgivningen. Med hänsyn till de omständigheter beträffande verksamheten som framgick av ansökan och tillståndsvillkoren, kunde miljöutsläppen från verksamheten enligt en förhandsbedömning begränsas så att de inte avvek från vad verksamhet på det ifrågavarande kvartersområdet för industri- och lagerbyggnader kunde förmodas medföra. Till sina verkningar och sin karaktär motsvarade den tilltänkta anläggningen aslltså det användningsändamål som allmänt anvisats i detaljplanen. Verksamheten hade således inte placerats i strid med detaljplanen på det sätt som avses i 42 § 2 mom. i miljöskyddslagen. Till övriga delar återvisades ärendet till förvaltningsdomstolen.

Miljöskyddslagen 42 § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av President Pekka Vihervuori och förvaltningsråden Sakari Vanhala, Hannele Ranta-Lassila, Mika Seppälä och Liisa Heikkilä samt miljösakkunnigråden Olli Dahl och Juha Kaila. Föredragande Arto Hietaniemi.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.