31.12.2013/4119

Mervärdesskattelag - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Upplaga av ett allmännyttigt samfunds medlemstidning - Nedsatt skattesats - Försäljning av tidningsproduktionstjänster

A Ab bedrev rörelse bland annat som förläggare av olika kund- och medlemstidningar, även den medlemstidning som B Ab gav ut. Tidningen kom ut fyra gånger om året och delades gratis ut åt B-gruppens olika intressentgrupper. A Ab svarade för tidningsproduktionen, som omfattade redaktionsarbetet med fotografering, planering av utseende och ombrytning, granskning av korrektur, korrigeringar mot manuskriptet innan materialet levererades till reprohuset, materialtrafik, bildbehandling, reprografi samt tryckning och distribution. Trycknings- och distributionstjänsterna köpte A Ab av underleverantörer. B Ab godkände i egenskap av utgivare tidningens innehåll och ansvarade för detta.

Avtalet mellan A Ab och B Ab om hur A Ab skulle vara förläggare för tidningen betraktades inte som försäljning av tidning eller tidskrift med prenumeration för minst en månad. B Ab, som i egenskap av utgivare av tidningen köpte den arbetsprestation som produktionen av tidningen innebar av förläggaren A Ab, betraktades inte som prenumerant och den ersättning som B Ab betalade till A Ab för detta arbete inte som prenumerationsavgift för tidningen. Det var således inte fråga om sådan försäljning av en tidning eller tidskrift med prenumeration för minst en månad där en kund prenumererade på tidningen hos utgivaren, betalade prenumerationsavgift till utgivaren och fick tidningen levererad till önskad adress. En sådan nedsatt skattesats som avses i 85 a § 1 mom. 8 punkten kunde således inte tillämpas på A Ab:s försäljning till B Ab av arbetet med att producera kundtidningen. Omröstning till denna del 3 - 2.

A Ab sålde också tjänstekoncept för produktion av medlemstidningar som gavs ut med allmännyttiga samfund som ansvariga utgivare. Till produktionen hörde att A Ab skötte ombrytningen och gav form åt innehållet, varför det inte var fråga enbart om tryckning och distribution av tidningen till det allmännyttiga samfundets medlemmar. Eftersom Finland enligt överenskommelsen om anslutning till Europeiska unionen hade rätt att tillämpa nollskattesats endast för försäljning av tryckningsarbetet på en medlemstidning (tryckningen), ansåg högsta förvaltningsdomstolen att bestämmelsen i 56 § i mervärdesskattelagen om befrielse från skatt skulle tolkas strikt, så att den inte kunde tillämpas på A Ab:s försäljning till allmännyttiga samfund av arbetet med att producera en medlemstidning.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 3.10.2012 - 31.12.2013.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 17 §, 18 §, 56 §, 84 § och 85 a § 1 mom. 8 punkten.

Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt artiklarna 2.1 a och 2.1 c, 14.1, 24,1, 96, 98.1 och 98.2, 111 a samt bilaga III punkt 6.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Matti Halén, Eila Rother, Hannele Ranta-Lassila, Timo Viherkenttä och Mikko Pikkujämsä. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.