4.12.2013/3833

Extraordinära rättsmedel - Återställande av försutten fatalietid - Miljötillstånd - Synnerligen vägande skäl - Ombud - Kontaktuppgifter

Bolaget A hade ansökt om miljötillstånd. I ansökan hade som kontaktuppgifter för sökanden uppgetts bolaget A:s kontaktuppgifter samt kontaktuppgifterna till bolagets företrädare, som var kontaktperson.

När ärendet var under behandling hos miljötillståndsmyndigheten, hade advokaterna C och D från Advokatbyrå B i egenskap av ombud för bolaget A satt upp ett bemötande. I bemötandet hade som processadress uppgetts kontaktuppgifterna till Advokatbyrå B. I bemötandet hade dock inte uttryckligen meddelats att ombudens uppdrag även gällde miljötillståndsärendet till övriga delar. I bemötandet hade ombuden inte heller begärt att miljönämndens beslut i sinom tid skulle sändas till ombuden. Någon sådan begäran eller begäran om komplettering av sökandens kontaktuppgifter hade inte heller framställts i något annat sammanhang.

Miljötillståndsmyndighetens beslut hade i sinom tid getts efter anslag och sänts till bolaget A under den adress som bolaget uppgett i sin tillståndsansökan. Beslutet hade inte separat tillställts Advokatbyrå B.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att miljötillståndsmyndigheten inte kunde anses ha förfarit felaktigt genom att sända beslutet på detta sätt. Därför, och när Advokatbyrå B de facto hade fått vetskap om miljötillståndsmyndighetens beslut innan besvärstiden gått ut, hade inget sådant synnerligen vägande skäl framförts att A med stöd av det skulle återställas den försuttna fatalietiden för att anföra besvär.

Förvaltningsprocesslagen 22 §, 28 § 1 mom. och 61 § 2 punkten

Miljöskyddslagen 53 § 1 mom., 54 § 1 mom. och 96 § 1 mom.

Miljöskyddsförordningen 9 § 1 mom. 1 punkten

Förvaltningslagen 12 §, 22 § 3 mom. och 57 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Matti Pellonpää, Sakari Vanhala, Riitta Mutikainen och Hannu Ranta. Föredragande Irene Mäenpää.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.