1.10.2013/3118

Kommunalbesvär - Åland - Tillsättande av kommunal tjänst - Ny besvärsgrund - Kommunallag för landskapet Åland

Kommunstyrelsen har till en kommunal tjänst utsett A. B:s besvär över kommunstyrelsens beslut hade avslagits i Ålands förvaltningsdomstol. I HFD anförde B en ny besvärsgrund. HFD avvisade besvären till den del som de grundade sig på den besvärsgrund som B anfört först i högsta förvaltningsdomstolen. Enligt långvarig rättspraxis och stabil rättsdoktrin har ett särdrag hos kommunalbesvär ansetts vara att nya besvärsgrunder inte får anföras efter besvärstidens utgång. Med hänsyn till detta skulle det, när även förarbetena till kommunallagen för landskapet Åland beaktades, anses att när besvär anförs med stöd av 111 § 2 mom. i kommunallagen för landskapet Åland, kan nya besvärsgrunder inte anföras efter utgången av den i 114 § i samma lag föreskrivna tiden för anförande av kommunalbesvär.

Kommunallag för landskapet Åland 111 § 2 mom., 114 § och 116 § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta och Janne Aer. Ärendets föredragande var Freja Häggblom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.