20.9.2013/2979

Rättshjälp - Yrkande på arvode för genomgång och delgivning av beslut - Behövliga åtgärder

I ett mål hade X beviljats rättshjälp så att ett rättsbiträde förordnats med stöd av rättshjälpslagen. Förvaltningsdomstolen hade avslagit rättsbiträdets yrkande att enligt faktura få arvode för en timme som rättsbiträdet reserverat för att delge X förvaltningsdomstolens beslut och gå igenom beslutet med honom. Yrkandet hade avslagits med hänvisning till att det saknade stöd i lag.

I de besvär som anknytningspersonen X anfört i förvaltningsdomstolen hade det varit fråga om att med stöd av utlänningslagen och på grund av familjeband bevilja ett första uppehållstillstånd åt X:s i besvären nämnda familjemedlemmar. Till följd av sin unga ålder skulle X anses befinna sig i sårbar ställning och han hade beviljats uppehållstillstånd med stöd av sitt behov av alternativt skydd. Med hänsyn till dessa omständigheter samt vad som framförts om X:s kunskaper i finska, hade rättsbiträdet rätt att med stöd av 5 § 1 mom. och 17 § 1 mom. i rättshjälpslagen samt 2 § 1 mom. och 6 § i statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp få arvode även till den del som det var fråga om att delge X förvaltningsdomstolens beslut och gå igenom det med honom, vilka skulle betraktas som behövliga åtgärder.

Yrkandet på arvode för den timme som rättsbiträdet reserverat för genomgång och delgivning av förvaltningsdomstolens beslut kunde således inte avslås på den grunden att yrkandet saknade stöd i lag.

Rättshjälpslagen (257/2002) 5 § 1 mom. och 17 § 1 mom.

Statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp 2 § 1 mom. och 6 § (290/2008)

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Irma Telivuo, Anne. E. Niemi, Alice Guimaraes-Purokoski, Tuomas Lehtonen och Outi Suviranta. Föredragande Elisabeth Vuorenhela.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.