29.7.2013/2452

Bygglov - Väsentliga tekniska krav - Brandföreskrifter - Villkor i bygglov - Ringa avvikelse - Fråga om en anvisnings bindande verkan

En 180 kvadratmeter stor lagerbyggnad i en våning hörde till brandklass P3. Där hade man utan lov byggt ett 64 kvadratmeter stort loft. Byggnaden skulle anses ha två våningar och borde ha byggts enligt bestämmelserna för brandklass P2. I bygglovet, som sökts i efterskott, hade beviljats en ringa avvikelse från brandklass. Efter överläggning med brandmyndigheterna hade som villkor för bygglovet ställts att rökavgångsluckorna skulle vara sådana att de kunde öppnas elektriskt.

I anslutning till ett bygglov kunde beviljas ringa avvikelse från den brandklass som enligt Finlands byggbestämmelsesamling gällde för byggnaden. Villkoret om rökventilationen kunde dock inte ställas när avvikelsen beviljades, eftersom en sådan möjlighet att rökventilera byggnaden överskred rekommendationen i E1 i Finlands byggbestämmelsesamling. Den normativa rekommendationen om överläggningar med brandmyndigheterna gav inte bygglovsmyndigheterna rätt att ställa ett villkor som inte grundade sig på tekniska krav av väsentlig betydelse. Beslutet skulle upphävas till den del som det gällde tillståndsvillkoret att rökavgångsluckorna måste kunna öppnas elektriskt. Ärendet skulle återvisas till byggnämnden för ny handläggning.

Markanvändnings- och bygglagen 13 §, 117 § 2 mom., 135 § 1 mom., 141 §, 171 § 1 mom., 172 § och 175 §

Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet, styckena 3.1.1, 3.2.1, 6.1.1, 6.2.1 och 11.4.1

Finlands byggbestämmelsesamling del E2, produktions- och lagerbyggnaders brandsäkerhet, styckena 4.2, 4.4, 7.1 och 7.2

Jfr HFD 2013:122

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Matti Pellonpää, Sakari Vanhala, Hannu Ranta, Mika Seppälä och Liisa Heikkilä. Föredragande Kirsi Martinkauppi.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.