5.7.2013/2304

Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Försäljning av vara eller tjänst - Sänkt skattesats - Försäljning av tryckningsarbetet på en fotobok

Fototjänstföretaget A Ab tillverkade fotoböcker på uppdrag av sina kunder. Från sina internetsidor överlät A Ab elektroniskt ett fotoboksprogram för kundens bruk. Med hjälp av programmet skapade kunden materialet till en fotobok genom att redigera sina egna fotografier och tillhörande bildtexter på önskat sätt genom att utnyttja de alternativ som programmet erbjöd för bakgrunder och ramar. Kunden sände det färdiga materialet i elektronisk form till A Ab, som inte redigerade det mottagna materialet utan tillverkade en fotobok av det med sina digitala tryckpressar. A Ab skaffade det material som användes för att tillverka fotoböckerna.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att överlåtelsen av rätten att använda programmet, som var att anse som en tjänst, var underordnad i förhållande till försäljningen av fotoboken, som var att betrakta som försäljning av vara. A Ab:s hela prestation ansågs därför innebära försäljning av vara med stöd av den dom som unionens domstol givit i målet C-88/09, Graphic Procédé. Eftersom A Ab inte fick någon rätt till innehållet i fotoboken, omfattade försäljningen av fotoboken enbart överlåtelse av äganderätten till det underlag som använts vid tryckningsarbetet, såsom papper och pärmar. Med hänsyn till de kulturpolitiska skälen till den sänkta skattesatsen, vilkas syfte skulle anses vara att göra det möjligt för allmänheten att förvärva det immateriella innehållet i boken till ett med sänkt skattesats subventionerat pris, skulle de underlag på vilka A Ab lagrat informationen, det vill säga fotobokupplagorna, inte betraktas som sådana i 85 a § 1 mom. 7 punkten i mervärdesskattelagen avsedda böcker att en sänkt skattesats kunde tillämpas på försäljningen av dem. Högsta förvaltningsdomstolen biföll de besvär som Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt hade anfört. Omröstning 3-1-1.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 6.6.2012 - 31.12.2013.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 17 §, 18 §, 84 § och 85 a § 1 mom. 7 punkten och 3 mom.

Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt artikel 2.1 a och 1 c, artikel 14.1, artikel 24.1, artikel 96, artikel 98.1 och 98.2 samt bilaga III stycke 6.

Unionens domstols dom i målet C-88/09, Graphic Procédé

Se också HFD 1997:6.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Ahti Vapaavuori, Matti Halén, Eila Rother, Hannele Ranta-Lassila och Leena Äärilä. Ärendets föredragande var Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.