24.5.2012/1363

Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Eget bruk av tjänst - Vederlagsfri överlåtelse - Upplåtelse av informations- och annonsplats - Tidningsförlagsverksamhet - Inverkan av direktiv

A Ab, som mot vederlag upplät reklam- och annonsplats i en tidning, hade under åren 2003 - 2005 också utan vederlag upplåtit informations- och annonsplats i sin tidning åt icke-skattepliktiga lokala sammanslutningar. Annonserna hade publicerats bara när det hade funnits osåld annonsplats i tidningen. Enligt A Ab befrämjade och förstärkte de vederlagsfritt publicerade annonserna tidningens relation till sina läsare och prenumeranter genom att förmedla information om lokala evenemang och stödde indirekt även tidningens försäljning av annonsplats, eftersom tidningen med dessa annonser lockade lokala företagare att göra reklam för sig i tidningen och annonsera i den.

I en situation som denna, där den skattepliktiga vederlagsfritt överlät en tjänst för annat än eget eller personalens privata bruk, blev bestämmelserna om beskattning av eget bruk enligt det sjätte mervärdesskattedirektivet tillämpliga endast om överlåtelsen skedde för andra ändamål än den skattskyldigas rörelse. Innan 22 § i mervärdesskattelagen ändrades 1.1.2008 genom lag 1312/2007 var paragrafen allmännare formulerad, med en ordalydelse som tydde på beskattning av eget bruk i större omfattning än vad som avses i det sjätte mervärdesskattedirektivet. Enligt unionens domstols ståndpunkt i målet C-155/01, Cookies World, hade en medlemsstat inte behörighet att införa bestämmelser om en mera omfattande beskattning av eget bruk än vad som avses i direktivet. Följaktligen, och med hänsyn till att mervärdesskattelagen skulle tolkas i överensstämmelse med de förpliktelser som Finland har enligt nämnda direktiv, skulle 22 § i mervärdesskattelagen även före den lagändring som trädde i kraft 1.1.2008 tolkas så, att skatt för eget bruk inte skulle betalas vid vederlagsfri överlåtelse, om överlåtelsen skedde för ett ändamål som hänförde sig till den skattskyldigas rörelse.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att de ifrågavarande vederlagsfritt publicerade annonserna med hänsyn till sitt publiceringssyfte hänförde sig till A Ab:s mervärdesskattepliktiga förlagsverksamhet och att överlåtelserna skedde för ett ändamål som hänförde sig till A Ab:s rörelse. Av denna anledning skulle
A Ab inte betala mervärdesskatt för eget bruk av tjänst när bolaget vederlagsfritt upplät informations- och annonsplats åt lokala icke-skattepliktiga sammanslutningar i den tidning som den gav ut på sitt förlag.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 20 § och 22 §

Europeiska gemenskapernas råds sjätte mervärdesskattedirektiv (77/388/EEG) artikel 6.2 och 6.3
Unionens domstolens dom i målet C-155/01, Cookies World

Se även HFD 29.10.2003 liggare 2656.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.