21.3.2012/647

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning - Tillämpning av miljökonsekvensförfarandet i enskilda fall - Regional miljöcentrals beslut - Kraftledningsprojekt

Ett bolag hade för avsikt att dra en cirka 36 kilometer lång kraftledning med 110 kV:s spänning. Längs en sträcka av cirka 1,6 kilometer skulle ledningen komma att löpa i en existerande kraftlednings ledningsgata och bredda denna, och 34,4 kilometer skulle den komma att löpa i en helt ny, 26 meter bred ledningsgata. Ledningsgatan skulle på bägge sidor omges av en 10 meter bred kantzon, där träden inte fick överstiga en viss höjd. Stolparna skulle placeras på ett avstånd av 160-300 meter från varandra. Vid miljökonsekvensbedömningen uppgavs stolparnas höjd vara 15-20 meter. Ledningen skulle komma att löpa över platser som var av betydelse eller värda att uppmärksammas med hänsyn till sitt värde för naturen eller landskapet eller från kulturhistorisk eller arkeologisk synpunkt.

Med hänsyn till projektets omfattning, egenskaper, lokalisering och karaktären av de konsekvenser som det skulle komma att få, kunde projektet medföra sådana menliga miljökonsekvenser som kunde jämställas med de konsekvenser av kraftledningar som avses i den förteckning över projekt som ingår i 6 § i statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (713/2006). Miljöcentralen hade således gjort rätt i att bestämma att förfarandet vid miljökonsekvensbedömning skulle tillämpas på projektet.

Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 4 § (458/2006) och 6 § 1 mom. (458/2006)

Statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (713/2006) 6 och 7 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.