14.3.2012/601

Växtskyddsmedel - Återkallande av parallellimporttillstånd - Iakttagande av försiktighetsprincipen - Ändrad lagstiftning

Livsmedelssäkerhetsverket hade i sin tillsyn över att växtskyddsmedel uppfyller de krav som ställs på dem tagit prov på ett preparat som godkänts som parallellimporterat preparat samt på motsvarande originalpreparat. På basis av analysresultaten hade man kunnat konstatera att det verksamma ämnet i det parallellimporterade preparatet beträffande analyserade föroreningar inte var detsamma som det verksamma ämnet i originalpreparatet. Följaktligen motsvarade det inte heller det godkända verksamma ämnet klopyralid, som fanns upptaget i bilaga 1 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden.

Bolaget hade anfört att skillnaderna i de verksamma ämnena enbart skulle ha förekommit i vissa importerade partier av preparatet och i syfte att styrka detta lämnat in kopior av serienumren från två av tillverkarens originalförpackningar. När man dock tog hänsyn till att verksamhetsidkaren enligt 3 § i lagen om växtskyddsmedel var skyldig att iaktta omsorg och inhämta information enligt 15 och 16 § i kemikalielagen, skulle numren på de importerade partierna inte anses räcka för att styrka att motsvarigheten och förutsättningarna för godkännande fortfarande förelåg för det parallellimporterade preparatet. Följaktligen hade Livsmedelssäkerhetsverket kunnat återkalla godkännandet enligt vad som föreskrivs i 14 § i lagen om växtskyddsmedel. Eftersom det hade varit frågan om motsvarighet hos verksamma ämnen, hade Livsmedelsverket inte med stöd av 41 § eller 42 § i lagen om växtskyddsmedel i stället för att återkalla godkännandet kunnat bestämma att de partier av preparatet som man säkert visste var felaktiga skulle dras bort från marknaden.

När godkännandet av det parallellimporterade ämnet hade återkallats, fanns det inget sådant godkännande som lagen förutsatte för import eller vidareförsäljning av preparatet. Följaktligen hade Livsmedelssäkerhetsverket med stöd av 42 § 1 mom. 1 punkten i lagen om växtskyddsmedel kunnat bestämma att import och försäljning av preparatet var förbjuden med omedelbar verkan när Livsmedelssäkerhetsverket gav sitt beslut. Samtidigt hade Livsmedelssäkerhetsverket med stöd av 43 § 2 mom. i lagen om växtskyddsmedel kunnat bestämma att det återförpackade preparat som bolaget hade i lager skulle förstöras såsom problemavfall enligt avfallslagen.

Med hänsyn till att preparatet hade överlåtits vidare, hade Livsmedelssäkerhetsverket dessutom kunnat meddela att det parallellimporterade preparatet två månader senare skulle avföras ur växtskyddsämnesregistret, varefter det enligt 5 § i lagen om växtskyddsmedel inte längre skulle vara tillåtet att använda preparatet. I syfte att trygga tillsynen hade Livsmedelsverket också med stöd av 31§ och 34 § i nämnda lag kunnat bestämma att bolaget skulle lämna ut en förteckning över de kunder till vilka preparatet hade levererats.

Rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG
Europaparlamentets och rådets växtskyddsförordning (EG) nr 1107/2009 artiklaran 52 och 80
Lagen om växtskyddsmedel 3, 5, 13, 14, 15, 16, 31, 34, 41 och 42 §
Kemikalielagen 15 och 16 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.