14.3.2012/599

Miljötillstånd - Kraftverk - Tillståndsvillkor - Statsrådet förordning om avfallsförbränning - Samförbränningsanläggning - LCP-förordningen - Flerbränsleanläggning - Existerande anläggning - Bestämmande av utsläppsgränsvärden - Dubbla tillståndsvillkor

Ett miljötillståndsverk hade beviljat ett kraftverk tillstånd för verksamhet som alstrade elektricitet, ånga och fjärrvärme. Tillståndet gällde tills vidare. Till anläggningen hörde en bubblande svävbäddspanna (BFB) med en bränsleeffekt om 155 MW, enheten AK1, och en cirkulerande svävbäddspanna (CFB) med en bränsleeffekt om 597 MW, enheten AK2.

I miljötillståndet hade miljötillståndverket på verksamhetsutövarens ansökan tillåtit att enheterna AK1 och AK2 under tidsperioder som skulle anmälas på förhand skulle få fungera både såsom samförbränningsanläggningar som aves i avfallsförbränningsförordningen (362/2003) och flerbränsleansläggningar som avses i LCP-förordningen (1017/2002). För vardera enheten hade fastställts egna utsläppsgränsvärden för rökgaserna från verksamheten, när det var fråga om avfallsförbränning enligt avfallsförbränningsförordningen (362/2003) och när det var fråga om förbränning av enbart sedvanliga bränslen enligt LCP-förordningen (1017/2002).

HFD ansåg att avfallsförbränningsdirektivets syfte att förhindra den negativa inverkan på miljön av förbränning eller samförbränning av avfall inte riskerades genom att anläggningen tidvis planenligt på ovan nämnt sätt och under perioder som skulle anmälas på förhand fungerade som en flerbränsleanläggning och förutsatte inte att när endast sedvanligt bränsle förbrändes under en sådan period föreskrifter om bland annat gränsvärden för utsläpp till luft, övervakning av utsläpp eller föreskrifter för störningar borde utfärdats i enlighet med bestämmelserna i avfallsförbränningsförordningen. Med hänsyn till bestämmelserna i 1 § 1 mom. i avfallsförbränningsförordningen och 2 § 1 i LCP-förordningen om tillämpningsområdet samt 3 § 5 punkten i LCP-förordningen var det överklagade tillståndsbeslutet inte lagstridigt.

Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider samt partikelutsläpp från förbränningsanläggningar och gasturbiner med en bränsleeffekt på minst 50 megawatt (1017/2002, LCP-förordningen) 2 § 1 mom. och 3 §

Statsrådets förordning om avfallsförbränning (362/2003, avfallsförbränningsförordningen) 1 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.