19.1.2012/52

Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Idrottstjänst - Tennissport med handledare - Skattesats - Direktivs inverkan

A Ab tillhandahöll idrottstjänster bland annat inom tennissporten och var mervärdesskattepliktig för denna verksamhet. De som ville delta i den gruppträning som bolaget ordnade reserverade tider i början av vår- eller höstsäsongen för varje vecka under säsongen och betalade en individuell engångsavgift, som gav dem rätt att delta i tennisträning 18-20 gånger per säsong i en grupp med 4-6 deltagare. Avgiften var densamma oberoende av antalet gruppdeltagare. Träningsgrupper fanns på tre nivåer. Ett träningspass var antingen en timme, en och en halv timme eller två timmar långt. Bolaget tillhandahöll en instruktör, som undervisade deltagarna i korrekt spelteknik och även annars gav dem råd om ett effektivt och tekniskt korrekt spelsätt samt motiverade och sporrade dem att träna.

På beställning ordnade A Ab också gruppträning för företagsanställda och deltagare i kundevenemang. Även i dessa fall hade grupperna genom bolaget tillgång till samma instruktörstjänster som ovan, dock så, att en instruktör hade hand om 6-8 deltagare. Oftast var avgiften även i dessa fall en individuell års- eller säsongavgift. I vissa fall var avgiften en engångsavgift för hela gruppen eller hela evenemanget.

På somrarna ordnade A Ab också en vecka långa tennisläger för barn och ungdomar i åldern 4-16 år. Tennislägren var antingen heldagsläger eller förmiddagsläger. Förmiddagslägren var 2,5 timmar och heldagslägren 7 timmar långa, inklusive paus. Under förmiddagslägren spelade man bara tennis och någon måltid ingick inte i lägerprogrammet. Under heldagslägren spelade man tennis i 4,5 timmar och hade annan träning under en timme. Under heldagslägren serverades lunch till ett pris som utan specificering ingick i lägeravgiften. Deltagarna instruerades i grupper om 4-8 personer.

Instruktörerna gav inte privatundervisning i någon grupp eller på något läger och tränade inte gruppdeltagarna för idrottstävlingar.

Genom att tillhandahålla idrottstjänster inom tennissporten tillhandahöll A Ab tjänster som utöver handledning och undervisning i tennisspel även inbegrep möjlighet att spela tennis. I en situation som denna var det inte möjligt att vid beskattningen dela upp verksamheten i två olika delar som skulle ha beskattats på olika sätt, utan det avgörande från beskattningssynpunkt var om verksamheten mera gick ut på att instruera och undervisa deltagarna i tennisspel eller på att deltagarna spelade tennis. Med hänsyn till innehållet och omfattningen av den handledning och undervisning i tennis som ingick i tjänsten och som inte ansågs vara av anspråkslös art, skulle försäljningen av tjänsterna till övervägande del anses handla om handledning och undervisning i tennis. Handledningen och undervisningen ansågs även vara av väsentlig betydelse även för kunderna i jämförelse med en situation där verksamheten enbart hade handlat om att deltagarna spelade tennis, det vill säga utövade sport i för ändamålet reserverade lokaler. När man dessutom beaktade att enligt punkt 14 i bilaga III till rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt kunde reducerade skattesatser tillämpas enbart på utnyttjande av sportanläggningar och att undantag som gällde reducerade skattesatser skulle tolkas snävt och så långt som möjligt i enlighet med unionens rättsregler, kunde A Ab i sin försäljning av idrottstjänster inom tennissporten inte tillämpa den reducerade skattsats om vilken bestäms i 85 a § 1 mom. 3 punkten i mervärdesskattelagen.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 26.5.2010 - 31.12.2011

Mervärdesskattelagen 84 § och 85 a § 1 mom. 3 punkten
Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt artikel 98 samt punkt 14 i bilaga III till direktivet
Unionens domstols dom i målen C-349/96, Card Protection Plan, C-41/04, Levob, C-251/05, Talacre, C-425/06, Part Service, C-572/07, RLRE Tellmer Property och C-492/08, kommissionen v. Frankrike

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.