30.5.2011/1439

Naturvård - Beslut om undantag - Fridlyst fågelart - Tornseglare - Att förstöra fågelbo - Att förstöra ägg - Annan avsiktlig störning - Undantag från förbud - Rivning av byggnad - Sanitär olägenhet - Fågeldirektivet - Tryggande av folkhälsan och allmän säkerhet

I en kommunal skolbyggnad fanns det fågelbon för tornseglare, som är en fridlyst fågelart. Att riva skolbyggnaden under den tid när tornsvalan häckade och födde upp sina ungar innebar samtidigt att man skulle komma att avsiktligt förstöra och skada fåglarnas bon och ägg och annars avsiktligt störa fåglarna under denna tid, vilket var förbjudet enligt artiklarna 5 b och 5 d i fågeldirektivet och 39 § 1 mom. 2 och 3 punkten i naturvårdslagen. För att skolbyggnaden skulle få rivas under nämnda tid behövdes undantag enligt 49 § 3 mom. i naturvårdslagen. Undantag kunde beviljas på bland annat den i artikel 9 i fågeldirektivet nämnda grunden att hänsyn till människors hälsa och säkerhet kräver ett sådant undantag och att det inte finns någon annan tillfredsställande lösning.

Den omständigheten att skolans elever och övriga personal skulle ha undgått den sanitära olägenhet som de förorsakades främst i form av buller, damm, skakningar och spridning av mikrober om skolbyggnaden revs under den tid när tornsvalan häckade och födde upp sina ungar var inte en sådan med tryggandet av människors hälsa och säkerhet förknippad i artikel 9 a i fågeldirektivet avsedd orsak att det med hänvisning till den hade varit möjligt att bevilja undantag. Det fanns andra alternativ för rivningen av skolbyggnaden än den som presenterades i ansökan, nämligen att riva skolbyggnaden under den tid när tornsvalan häckade och födde upp sina ungar. Det hade varit befogat att avslå stadens besvär över beslutet att inte bevilja undantag.

Naturvårdslagen 38 § 1 mom., 39 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt 49 § 3 mom. (1587/2009)
Rådets direktiv om bevarande av vilda fåglar (79/409/EEG, fågeldirektivet) artiklarna 1, 5 b och 5 d samt 9 a

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.