28.1.2011/193

Handlingars offentlighet - Ärende - Parts rätt att ta del av en handling - Klagomål som gäller mänskliga rättigheter - Finlands regerings bemötande till människorättsdomstolen - Motpart - Myndighets utlåtande - Utrikesministeriet

Utrikesministeriet hade av vissa myndigheter fått utlåtanden, som skulle användas vid avfattandet av Finlands regerings bemötande till Europeiska människorättsdomstolen i ett ärende som var anhängigt där. Att avfatta och ge ett sådant utlåtande berörde enligt högsta förvaltningsdomstolen inte någons rätt, fördel eller skyldighet på det sätt som avses i 11 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Det utgör inte heller annars en sådan självständig eller separat del av en anhängig rättegång i människorättsdomstolen att handläggningen av ärendet hos utrikesministeriet skulle vara ett i nämnda lagrum avsett ärende, där den person som har anfört klagomålet, det vill säga Finska statens motpart i människorättsdomstolen, skulel vara part. Klaganden hade således inte rätt att med stöd av 11 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet ta del av utlåtandet, som innehöll sekretessbelagda uppgifter. Med stöd av 12 § i samma lag hade han dock rätt att ta del av de uppgifter om sig själv som fanns i utlåtandet.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 11 § 1 mom. och 12 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.