19.11.2010/3344

Miljötillstånd - Verksamhet som medför risk för förorening av miljön - Hamnverksamhet - Verksamhetsutövarens ansvar - Fartygsbränsle - Svavelhalt - Tillståndsvillkor - Villkor för att förhindra förorening av miljön - Svaveldirektiv

I miljötillståndet för en hamn ingick följande tillståndsvillkor: "Svavelhalten i det bränsle som används i fartyg som ligger vid kaj får från 1.1.2010 uppgå till högst 0,1 viktprocent, förutsatt att fartygets besättning har tillräckligt med tid för att vid behov byta ut bränslet så snart som möjligt efter att fartyget har lagt till vid kajen och så sent som möjligt före fartygets avgång. Tidpunkten när bränslet byts ut ska antecknas i loggboken. Dessa krav gällande svavelhalten tillämpas inte på fartyg som enligt sin offentliggjorda tidtabell ska ligga i hamnen kortare tid än två timmar."

Tillståndsvillkoret grundade sig på den svavelförordning (689/2006), som var en del av implementeringen av ändringen (2005/33/EG) av svavelförordningen (1999/32/EG). Villkoret syftade till att säkerställa att hamninnehavaren i egenskap av verksamhetsutövare med ansvar för att organisera verksamheten i tillräcklig utsträckning var medveten om samt i mån av möjlighet genom uppföljning av tidtabeller och anteckningar i loggböckerna för sin del övervakade att besättningen på de fartyg som låg i hamnen iakttog gällande lagstiftning. Med beaktande av att svaveldirektivets ändamål är att minska utsläpp som är skadliga för miljön, hade miljötillståndsmyndigheten med stöd av 43 § 1 mom. i miljöskyddslagen kunnat ställa nämnda villkor i syfte att förhindra att miljön förorenades av hamnverksamheten.

Med detta tillståndsvillkor hade hamninnehavaren inte givits och inte heller kunnat ges samma rättigheter som tillsynsmyndigheterna har enligt miljöskyddslagen, svavelsförordningen och miljöskyddslagen för sjöfarten.

Miljöskyddslagen 43 § 1 mom. 5 punkten
Statsrådets förordning om svavelhalten i tung brännolja, lätt brännolja och marin dieselbrännolja (689/2006) 6 § 2 mom. (svavelförordning)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/33/EGom ändring av direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen (ändring av svaveldirektivet)
Statsrådets förordning om miljöskydd för sjöfarten 6 kap. 6 § och 9 kap. 1 §

Se även HFD 2009:55

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.