24.6.2010/1581

Hörande - Fel i hörandeprocessen - Specialbestämmelse - Allmän lag - Europeiska människorättskonventionen - Genmäle - Skyddskrav - Nyttighetsmodell

Patent- och registerstyrelsens (PRH) besvärsnämnd hade avgjort ett ärende till förmån för en innehavare av en nyttighetsmodellrätt. Ärendet hade avgjorts utgående från nya skyddskrav, som innehavaren hade framställt i sitt genmäle till besvärsnämnden och utan att besvärsnämnden före avgörandet hade hört motparten.

Trots att den specialbestämmelse som reglerade hörandet i besvärsnämnden enligt sitt ordalydelse inte ens förutsatte att genmäle skulle begäras, innebar hänvisningen till laga rättegångsordning dock även en hänvisning till förvaltningsprocesslagens bestämmelser om hörande. När dessa bestämmelser har tolkats utgående från Europeiska människorättskonventionen, har man ansett att en rättskipningsmyndighet inte får ge ett beslut som är negativt för en part utan att först höra parten om all sådan till domstolen lämnad utredning som kan inverka på ärendets utgång. I detta ärende hade det således skett ett fel i hörandeprocessen.

Eftersom bolaget dock i sitt överklagande hos högsta förvaltningsdomstolen hade haft tillfälle att framföra sin åsikt om ovan nämnda skyddskrav och innehavaren av nyttighetsmodellrätten under handläggningen i högsta förvaltningsdomstolen desstuom hade framfört nya skyddskrav, som motparten hade haft tillfälle att uttala sig om och på basis av vilka ärendet kom till avgörande i högsta förvaltningsdomstolen, fanns det trots felet i hörandeprocessen inte skäl att upphäva besvärsnämndens beslut och återförvisa ärendet till besvärsnämnden för ny handläggning.

Lag om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen 6 § 1 och 2 mom.
Förvaltningsprocesslagen 34 § 1 och 2 mom.
Europeiska människorättskonventionen artikel 6.1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.