4.3.2010/412

Beskattning av personlig inkomst - Källskatt - Källskatt för löntagare från utlandet - Nyckelperson

Enligt 2 § i lagen om källskatt för löntagare tillämpas lagen inte på finska medborgare. A var finsk medborgare, men hade under 20 års tid oavbrutet bott och arbetat utomlands. När han 1.6.2007 inledde en två år lång arbetsperiod i Finland, dit han sänts av sin arbetsgivare, ansåg han sig uppfylla alla övriga villkor i nämnda lag och ansökte om ett källskattekort som avses i nämnda lag. A ansåg att det var ett brott mot gemenskapsrätten att med hänvisning till hans medborgarskap förvägra honom kortet.

Förvaltningsdomstolen avslog A:s besvär över skatteverkets negativa beslut i ärendet på den grunden att A, när han flyttat till Finland för att arbeta och bo där, från beskattningssynpunkt hade kommit att befinna sig i samma ställning som de finska medborgare som redan bodde i Finland och att hans ställning inte var densamma som de utländska medborgares vilka kommer till Finland för att arbeta och bo här och som avses i lagen om källskatt för löntagare från utlandet. Den omständigheten att andra än finska medborgare som omfattades av lagen om källskatt för löntagare från utlandet från skattesynpunkt befann sig i en gynnsammare ställning än A vid en motsvarande inflyttning till landet kunde inte anses utgöra ett faktiskt hinder för A:s flyttning till Finland. Under dessa förhållanden kunde man inte anse att det skulle vara fråga om en kränkning av den rätt till fri rörlighet för arbetstagare som garanteras i artikel 39 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Det var inte heller frågan om sådan diskriminering till följd av nationalitet som avses i artikel 12 i nyss nämnda fördrag. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte förvaltningsdomstolens beslut. Skatteåret 2007.

Lagen om källskatt för löntagare från utlandet 2 §
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen artiklarna 12 och 39, numera artiklarna 18 och 45 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.