18.12.2009/3603

Kommunikationsmarknadslagen - Besvärsrätt - Prissättning - Kostnadsorienterat pris - Ramdirektivet 2002/21/EG - Gemenskapsrätt

Kommunikationsverket hade med ett tidigare beslut om betydande marknadsinflytande ålagt bolaget A skyldighet att iaktta kostnadsorienterad och icke-diskriminerande prissättning. Kommunikationsmarknadsverkets överklagade beslut hade givits som ett svar på en begäran om åtgärder från de bolag som var ändringssökande i HFD. Begäran hade gällt frågan huruvida de ersättningar som bolaget A tog ut av nämnda ändringssökande bolag var förenliga med kommunikationsmarknadslagen och beslutet om betydande marknadsinflytande. Med hänsyn till unionsrättens krav att nationella rättsmedel ska stå till förfogande för realisering av en rättighet som grundar sig på unionsrätten samt unionsdomstolens rättspraxis kring rätten att söka ändring i kommunikationsmarknadsärenden ansågs de bolag som sökte ändring i HFD ha rätt att överklaga Kommunikationsverkets beslut.

Kommunikationsmarknadslagen 127 § 3 mom.
Förvaltningsprocesslagen 6 § 1 mom.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) artikel 4.1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.