12.12.2008/3224

Utlänning - Flykting - Asylsökande - Hemland - Medborgarskapsland - Permanent bosättningsland

Bedömningen av om en person är i behov av asyl enligt 87 § i utlänningslagen eller skydd enligt 88 § i utlänningslagen ska ske i relation till det land där asylsökanden är medborgare, det vill säga sökandens hemland. Om sökanden är en statslös person, ska bedömningen däremot ske i relation till det land där sökanden är permanent bosatt.

Utlänningslagen 87 och 88 § samt regeringens proposition 28/2003 rd med förslag till utlänningslag
Konventionen angående flyktingars rättsliga ställning (FördragsS 77/1968) artikel 1 punkt A 2
Rådets direktiv 2004/83/EG om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.