16.5.2008/1175

Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning - Tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i enskilda fall - Gruvprojekt - Fastställning av utmål - Sökande av ändring i beslut som gäller tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning - Regional miljöcentrals beslut - Besvärsmyndighet

Ett gruvprojekt var avsett att genomföras under en sjö och under jord. Med beaktande av de grunder som enligt 7 § i statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ska ligga till grund för prövningen av frågan om förfarandet ska tillämpas i ett enskilt fall och som gällde projektets egenskaper, förläggningsplats och konsekvensernas art, den ringa mängd som skulle brytas (sammanlagt cirka 140 000 ton malm, cirka 74 000 ton s.k. sidosten och 5 000 - 10 000 ton andra jordmassor) och den korta tid som gruvdriften skulle pågå (cirka 2,5 år) samt den utredning som lämnats om projektets miljökonsekvenser och förläggningsplats, förorsakade gruvprojektet sannolikt inte sådana till sin art och omfattning betydande skadliga miljökonsekvenser som kunde jämställas med miljökonsekvenserna av projekt som avses i 4 § 1 mom. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Sådana projekt är enligt 6 § 2 a punkten i statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning bland annat brytning av gruvmineraler, om den totala mängd som lösgörs är minst 550 000 ton om året, eller gruvdrift i dagbrott vilkas areal överstiger 25 hektar. Den regionala miljöcentralen har således kunnat besluta att förfarandet vid miljökonsekvensbedömning inte skulle tillämpas på detta gruvprojekt.

Den regionala miljöcentralens beslut kunde med stöd av 19 § 3 mom. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen i samband med att handels- och industriministeriets beslut om fastställande av utmål överklagades hos nämnda domstol. Frågan om lagenligheten av miljöcentralens beslut hade inte tidigare avgjorts med ett beslut som skulle ha vunnit laga kraft.

Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) 4 §, 6 § 1 mom., samt 17 och 19 §, sådana de lyder i lag 458/2005
Statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (713/2006) 6 § 2 a punkten och 7 §

Se även målet med diarienumret 1967/1/07, som gäller fastställning av utmål.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.