7.9.2007/2273

Åland - Natura 2000 -område - Habitatdirektivet - Direkt tillämpning - Tillståndsärende - Projekt - Verkningar

Ett sjöfartsdistrikt hade med stöd av lagstiftningen för landskapet Åland sökt miljötillstånd för fördjupning av en befintlig farled till Mariehamn samt anläggning av en ny farled. Den befintliga farleden löpte delvis genom ett objekt som ingick i nätverket Natura 2000. Den planerade nya farleden skulle en del av sträckan komma att löpa bredvid nämnda objekt i nätverket.

När det för Åland inte fanns några bestämmelser om betydelsen av de naturvärden som finns hos ett objekt som ingår i nätverket Natura 2000 vid handläggningen av tillstånds- och planeringsärenden, skulle vid handläggningen av det ärende som gällde miljötillstånd för nämnda farledsprojekt till denna del direkt tillämpas de relevanta bestämmelserna i habitatdirektivet, vilka därvid skall tolkas med hänsyn till Europeiska gemenskapernas domstols rättspraxis angående dessa bestämmelser.

Rådets direktiv 92/43/EEG (habitatdirektivet) om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter artikel 3.1, 6.2 och 6.3.

Ahvenanmaa - Natura 2000 -alue - Luontodirektiivi - Välitön soveltaminen - Lupa-asia - Hanke - Vaikutukset

Merenkulkupiiri oli hakenut Ahvenanmaan lainsäädännön mukaista ympäristölupaa Maarianhaminaan johtavan olemassa olevan väylän syventämiseen ja uuden väylän perustamiseen. Olemassa oleva väylä kulki osaksi Natura 2000 -verkostoon sisällytetyn kohteen kautta. Suunniteltu uusi väylä tulisi kulkemaan osalla matkaa mainitun Natura-kohteen vierestä.

Koska Ahvenanmaalla ei ollut säännöksiä Natura 2000 -verkostoon sisällytetyn kohteen luonnonarvojen merkityksestä lupa- ja suunnitelma-asioiden käsittelyssä, puheena olevan väylähankkeen ympäristölupa-asian käsittelyssä oli tältä osin sovellettava välittömästi luontodirektiivin asianomaisia säännöksiä ja niin, että säännösten tulkinnassa otettiin huomioon niitä koskeva Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö.

Neuvoston direktiivi luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (92/43/ETY, luontodirektiivi) 3 artikla 1 kohta, 6 artikla 2 kohta ja 6 artikla 3 kohta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.